50 millioner kroner til energieffektivisering i bygg

Enova har vedtatt å støtte tre prosjekter i byggebransjen med til sammen 50,2 millioner kroner. – Jeg oppfordrer resten av byggebransjen til å etablere flere store prosjekter av den typen vi nå støtter, oppfordrer konst. Adm. Direktør Fritdtjof Unander i Enova. Vedtaket om å støtte de tre prosjektene hos Gunnar Karlsen AS, AMFI Eiendom og Vital Eiendomsforvaltning, ble gjort samme dag som Enova åpnet sin årlige byggkonferanse.

Gunnar Karlsen AS var, som flere av de store aktørene i bransjen, representert på byggkonferansen. – Vi har hatt fokus på energi over lang tid. Gjennom intern kompetansebygging jobber vi mot å hjelpe våre kunder til å få et lavere energiforbruk i både nye og eksisterende bygninger. Denne avtalen vil hjelpe oss i arbeidet med å styrke fokuset på energibruk og LCC blant våre kunder, forteller teknisk direktør hos Gunnar Karlsen Bjørn S. Johansen, som også holdt et foredrag på konferansen. Gunnar Karlsen AS har fått tilsagn om 14,5 mill i støtte for perioden 2007 – 2012 til et prosjekt for implementering av energieffektive løsninger og tiltak i eksisterende og nye bygg. Samarbeidsprosjektet med Enova har som mål å redusere energibehovet i nye bygg/rehabiliteringsprosjekter med 10,5 GWh/år fordelt på en bygningsmasse på ca. 300 000 m2. Avtalen omfatter også tiltak innenfor styringssystemer og varmegjenvinningsløsninger i tekniske anlegg i en bygningsmasse på totalt 775 000 m2. Det samlede energimålet er på 41,5 GWh/år

AMFI Eiendom ASA støttes med 21,8 mill kroner for en utviding av et eksisterende prosjekt "Energibruk eksisterende og nye bygninger”. Dette omfatter en bygningsmasse fra 59 kjøpesentre med et samlet areal på 1 020 000 m2, og et årlig energiforbruk på ca. 400 GWh/år.

Vital Eiendomsforvaltning støttes med 13,9 millioner kroner og har inngått en samarbeidsavtale med Enova for å innarbeide rutiner for en helhetlig energiforvaltning og etablere oppfølgingssystemer som en del av det totale FDVU - arbeidet i hele eiendomsporteføljen. Prosjektet omfatter en bygningsmasse med 93 bygningsobjekter på til sammen 1 015 875 m2 og utgjør ca. 253 GWh.

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass