Avfall blir prosessdamp og elektrisitet i Hamar

Hamar-Regionen Fjernvarme AS (HRF) er gitt tilsagn om støtte på 33 millioner kroner til energigjenvinning fra avfallsforbrenningsanlegg på Trehørningen i Hamar kommune i Hedmark fylke.

Anlegget skal levere 50 GWh prosessdamp per år til Norsk Protein, samt produsere 47 GWh elektrisitet pr år for leveranse til strømnettet.

- Dette er en viktig utbygging som både bidrar til fornybar energileveranse til industrien samt ny kraftproduksjon. Samtidig legger utbyggingen av avfallsforbrenningsanlegget grunnlaget for videre fjernvarmeutbygging i Hamar, sier avdelingsdirektør Øyvind Leistad i Enova SF.

- Dette er svært gledelig og viktig for oss. Utbyggingsprosjektet er det største enkeltprosjektet i Eidsivas ambisiøse bioenergisatsning. Tildelingen fra Enova er en milepæl og en kvalitetssikring av en felles avfallsforbrenningsløsning i Innlandet som har blitt utviklet over de siste par årene, sier direktør John Marius Lynne i Eidsiva Bioenergi.

Avfallsforbrenningsanlegget skal produsere fjernvarme for levering inn på fjernvarmenettet, og HRF har planer om ytterligere utvidelse av distribusjonsnettet. Anlegget kan motta 72 000 tonn husholdnings- og næringsavfall per år fra regionen.

Hamar-Regionen Fjernvarme (HRF) er et heleid selskap av Eidsiva Bioenergi. Avfallsforbrenningsanlegget på Trehørningen vil bli organisert i et eget selskap, heleid av Eidsiva Bioenergi AS, og får navnet Innlandet Energigjenvinning AS.

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner