Avtale mellom styret og ansatte i Enova SF

Styret og Husforeningen i Enova har inngått en avtale som gjør at partene legger uenigheten om arbeidsmiljø- og varslingssaken bak seg. Avtalen setter sluttstrek for saken og gir arbeidsro for de ansatte og ledelsen, som nå kan konsentrere seg fullt og helt om det viktige oppdraget selskapet har. Det konstruktive arbeidet med viderutvikling av arbeidsmiljøet er allerede godt igang.

Styreleder Jørn Rattsø sier at dette har vært en vanskelig og krevende sak for alle involverte:

"Styret har ønsket å legge arbeidsmiljøsaken bak seg og har hatt hovedfokus på hensynet til selskapet og de ansatte og arbeidsmiljøet ved dette meget viktige selskapet i norsk energipolitikk. Styret står fast på sitt syn om at det ikke er underbygget påstander om mobbing/trakassering, men styret tar også til etterretning at Husforeningen er av en annen oppfatning. Styret ønsker å fremheve det arbeidet som er utført av Enovas nye adm dir for å finne en løsning på saken,” sier Jørn Rattsø.

Leder i Husforeningen, Anne Guri Selnæs sier at avtalen viser forhold som det er åpen uenighet om, og som det derfor er særlig viktig for ansatte å følge med på at ikke skal kunne skje igjen.

”Det er utarbeidet grundig dokumentasjon som styret og ansatte konkluderer ulikt i forhold til. Som varslere er vår oppgave nå fullført, men ikke alle oppgaver er løst. Vi skulle gjerne sett flere erkjennelser, men dette var så langt vi kunne komme innenfor en intern prosess”, kommenterer Selnæs.


Trondheim 22.01.09

Styret og Husforeningen i Enova SF

Vedlegg: Avtale

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner

Dokumenter og linker