Biokraft AS får 37, 4 millioner til biogassproduksjon

Enova gir Biokraft AS tilsagn om støtte på 37, 4 millioner til produksjonsanlegg for biogass. Produksjonen vil gi en brutto biogassmengde tilsvarende 75 GWh. Biokraft har inngått en samarbeidsavtale med AGA som skal avta all produsert gass og oppgradere den til drivstoffkvalitet. Blant andre busselskapet AtB ønsker å benytte biogass til sine busser i Trondheim.

- Enova har kartlagt et biogasspotensiale i Norge på ca 6 TWh, utenom skogressurser. Enova ønsker å bidra til økt produksjon og bruk av biogass der dette er økonomisk og miljømessig forsvarlig. Biokrafts prosjekt er et godt eksempel på at produksjon og bruk av biogass er et framtidsrettet bidrag til økt bruk av fornybar energi, sier adm. dir. Nils Kristian Nakstad i Enova.

- Biokraft AS har et spennende prosjekt fordi en utnytter ressurser som ellers ville gått til spille. Regjeringen ønsker å bidra til utvikling av alle muligheter for fornybar energiproduksjon, sier politisk rådgiver Ivar Vigdenes.

- Vi registrerer sterk interesse fra blant andre AtB om å benytte biogass, som både helsemessig og miljømessig er et særdeles rent drivstoff, sier daglig leder Håvard Wollan i Biokraft AS.

- Ikke overraskende har også andre aktører med større bilparker vist interesse for biogass, og vi håper i samarbeid med AGA å utvikle markedet og infrastruktur for dette klimanøytrale drivstoffet. Enovas støtte til prosjektet er helt avgjørende for en realisering, og vi håper å kunne tilby biogass drivstoff til kunder i Trondheim allerede i 2012, fortsetter Wollan.

Råstoff til produksjonen er i hovedsak restprodukt fra de fleste store fiskeoppdrettsanleggene i Norge. Restproduktet skal leveres som ensilasje (forbehandlet) og skal transporteres til anlegget med spesialskip. Datterselskapet Biokraft Marin AS skal forestå forbehandling og transport av råstoff. I tillegg til fiskensilasje skal det også brukes slakteriavfall og husdyrgjødsel som råstoff i biogassproduksjonen.

- I samarbeid med midt-norsk landbruk skal vi se på muligheten av å foredle bioresten etter biogassproduksjonen til en god mineralgjødsel, sier prosjektleder Marianne Langvik i Biokraft AS. 

Om Biokraft AS

Biokraft AS arbeider for nye og bedre løsninger for håndtering av biomasse og foredling til klimanøytral bioenergi, til beste for samfunn og miljø. Biokraft AS og datterselskapet Biokraft Marin AS samarbeider nært med norsk oppdrettsnæring, med bransjeorganisasjoner og med kunnskapsmiljø som bl.a. NTNU for å utvikle de beste løsningene. Biokraft AS har sitt hovedkontor i Trondheim. TrønderEnergi er største investor i Biokraft AS.                      
 

Om Enova SF

Statsforetaket Enova eies av Olje- og energidepartementet og skal fremme en klimavennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Målet er at det skal bli enklere for husholdninger, næringsliv og offentlige virksomheter å velge enkle, energieffektive og klimavennlige løsninger. For mer informasjon og gratis råd om energiomlegging, se www.enova.no eller ring Enova Svarer på tlf. 800 49 003

Trondheim, 10. januar 2011

For ytterligere informasjon:

Seniorrådgiver Jens Musum, Enova, tel. 932 66 658
Senior kommunikasjonsrådgiver Evy Aspheim, tel. 406 09 502
Daglig leder Håvard Wollan, Biokraft AS, tel. 928 83 383
Prosjektleder Marianne Langvik, Biokraft AS, tel. 954 49 566

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner

Dokumenter og linker