En milliard til fornybar energi og energieffektivisering

Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova går sammen i et krafttak for å fremme forskning og teknologiutvikling rettet mot fremtidens energiløsninger. 

− Denne felles utlysningen er statens bidrag til den norske satsningen på fornybar energi og energieffektivisering. Nå utfordrer vi næringslivet til å gripe de mulighetene dette gir, er de tre partnernes budskap til bedrifter og investorer.

Samarbeid i hele utviklingskjeden
Gjennom program som utfyller hverandre, finansierer Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova hvert sitt ledd av prosjekter som fremmer fornybar energi og energieffektivisering. Programmene støtter ulike trinn i utviklingen, fra idé til ferdig utviklet teknologi. Samlet sett finnes det nå finansieringsmuligheter for alle faser i utviklingen av ny fornybar energi.

Forskningsrådets RENERGI-program lyser ut midler til forskningsprosjekter og utviklingsprosjekter i en tidlig fase. Prosjektene kan for eksempel ha form av modellering og laboratorieforsøk. Utlysningen dekker både prosjekter som handler om fornybar energi og prosjekter mer rettet mot energieffektivisering. Målgruppen for programmet er bedrifter og forskningsmiljøer. Årets utlysning er på om lag 250 millioner kroner.

 Innovasjon Norges miljøteknologiordning er et landsdekkende tilbud som finansierer pilot- og små og større demonstrasjonsanlegg innen miljøteknologi, herunder fornybar energi. Programmet ble satt i gang i 2010 og videreføres i perioden 2011-2013. Årets budsjett for miljøteknologiordningen er på 257 millioner kroner. Innovasjon Norge kan i tillegg tilby risikolån og industrielle forsknings- og utviklingskontrakter.  

Enovas program for teknologiintroduksjon støtter demonstrasjon av nye energiteknologier. Dette programmet har en ramme på om lag 150 millioner kroner. Enova har også en målrettet satsning som lyser ut midler til fullskala demonstrasjon av nye teknologier innen marin kraftproduksjon gjennom Program for marin fornybar kraftproduksjon. Programmet retter seg hovedsakelig mot offshore vind, samt bølge- og tidevannskraft. Årets budsjett for programmet er på om lag 250 millioner kroner.

Utfordrer næringslivet
Staten kan gjennom sitt virkemiddelapparat bidra med gode rammer for medfinansiering. Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova vil sammen skape en attraktiv arena for innovasjon og teknologiutvikling og ønsker å komme i dialog med næringsaktører som vil investere i energiprosjekter. Arvid Hallén (administrerende direktør for Forskningsrådet), Gunn Ovesen (administrerende direktør for Innovasjon Norge) og Nils Kristian Nakstad (administrerende direktør for Enova) er samstemte i hva de opplever som en av hovedutfordringene.

− Vi trenger flere selskaper og investorer som vil satse kapital på innovasjon for fremtidens energi- og miljøutfordringer. Dette er et viktig satsingsområde for staten, og vi tilbyr nå en betydelig medfinansiering, sier de tre direktørene.

Mer informasjon om de tre programmene er tilgjengelig på Forskningsrådets, Innovasjon Norges og Enovas respektive nettsider.


Kontaktperson i Norges forskningsråd:
Fagansvarlig for vindkraft og havenergi:
Espen B. Christophersen: mobil: 901 64 172, e-post: ebc@forskningsradet.no

Kontaktperson i Innovasjon Norge:
Programansvarlig Miljøteknologiordningen
Bergny Dahl: mobil: 958 58 669, e-post: bedah@innovasjonnorge.no

Kontaktperson i Enova:
Områdeleder Ny Teknologi
Kjell Olav Skjølsvik: mobil: 480 40 479, e-post:
kjell.olav.skjolsvik@enova.no

Oslo/Trondheim 19. mai 2011

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner

Dokumenter og linker