”Energijakken” som kan forvandle norske boligblokker

Torsdag ble det klart at prosjektet S.U.! vant arkitektkonkurransen tilknyttet boligblokken i Nordahl Bruns gate i Drammen. Ved hjelp av en hypermoderne ”jakke”, skal boligblokken fra 50-tallet bli den første i Norge som rehabiliteres med ambisjoner om å strekke seg ut over passivhusnivå.


Siden november har fire prekvalifiserte arkitektteam jobbet med å utarbeide de beste løsningen for å rehabilitere en boligblokk i Drammen. Torsdag ble arkitektkontorene div.A arkitekter og Kämpfen für architectur belønnet for å ha utarbeidet det beste forslaget. 

– Å ha slike høye mål for miljø, energi og gode bomiljø realisert på en økonomisk bærekraftig måte er svært ambisiøst. Likevel viser det seg etter våre første analyser at dette vil kunne la seg gjøre å realisere. Dette er et spennende konsept som gir en stor fleksibilitet, sier juryleder Thomas Lie i NorgesEiendom AS.  

Kan tilpasses

I prosjektet S.U.! er en del av løsningen å kle boligblokken med noe arkitektene har kalt en ”jakke”. Denne ”jakken” blir et eget, uavhengig fundament, hvor størrelse kan tilpasses plassbehov, tomtestørrelse og tomteforhold. Arkitektene ønsker å beholde de eksisterende  ytterveggene  i  tegl  synlige, som  en historisk referanse og for å vise byggets opprinnelige karakter.

-Dette prosjektet har vært veldig utfordrende. Vi har gått for en mest mulig kompakt løsning med et minimum av ytterveggareal for å minimere energibruk. Den nye ”jakken” i tre står i positiv kontrast til dagens yttervegger - et bevisst forhold mellom nytt og gammelt, sier Christopher Adams i div.A arkitekter. 

Spennende løsningsforslag

Arkitekturkonkurransen er et samarbeidsprosjekt mellom Enova, NorgesEiendom, FutureBuilt, Husbanken, ZEB og Skanska. Prosjektet i Drammen resultere i et forbildeprosjekt med fremtidsrettede og nyskapende løsninger for eksisterende boligblokker.

– Enova har ønsket å få fram at også eldre boligblokker kan bli energieffektive, ikke bare nybygg. Dersom tradisjonelle 50-talls boligblokker blir rehabilitert til passivhusstandard, så er det mulig å spare større mengder energi. Samtidig vil bo-komforten økes betraktelig for veldig mange mennesker, sier Merete Knain, leder for Boligområdet i Enova.

I tillegg til lavt energibehov, er det i konkurransen også fokusert på boligens mulighet til selv å produsere energi. Et annet kriterium har vært bruk av miljø- og klimaeffektive materialer, lite transportbehov, og universell utforming.

- Alle de fire konkurransedeltagerne har levert spennende og framtidsrettede svar på en meget krevende oppgave , sier jurydeltager og prosjektleder i Futurebuilt, Stein Stoknes.


Kontaktinformasjon:

Leder for boligområdet i Enova, Merete Knain. Telefon: 952 02 771, e-post: merete.knain@enova.no

Leder i FutureBuilt, Birgit Rusten. Telefon: 959 34 911, e-post: birgit@futurebuilt.no

Prosjektleder i NorgesEiendom AS, Runar Bekkhus. Telefon: 926 20 650, e-post: runar@norgeseiendom.no

Christopher Adams, div.A arkitekter.  Telefon: 92 60 38 35, e-post: ca@diva.no

Faktaboks, S.U!

S.U.! er et norsk-sveitsisk samarbeid mellom arkitektkontorene div.A og Kämpfen für architektur ag, energirådgiverne Naf energitechnik og Asplan Viak AS – KanEnergi, samt landskapsarkitektfirmaet Bjørbekk & Lindheim.

Punkter fra rehabiliteringsforslaget: 

• Eksisterende bygning “kles” utvendig i form av en ny “jakke” som kan tilpasses eksempelvis bygningens størrelse, plassering, plassbehov, tomtestørrelse og tekniske forskrifter.  

“Jakken” kan bygges helt inntil eks. yttervegg og/eller i behørig avstand til eks. bygning.

• Innglassing av verandaer. Vinterhager og nytt heis og trapperom som kommunikasjonsareal for leilighetene. Dette skal gjøre det mulig å beholde eksisterende yttervegger i tegl synlige som et historisk spor av byggets opprinnelige karakter

• Endring av loftsetasje til fullverdig etasje med flatt tak. Form på tak: skrått eller flatt, kan tilpasses aktuell kontekst/tomt.

• Ny trapp og heis (krav i TEK10) innpasses i nytt adkomstareal (kommunikasjonsareal), innenfor byggets nye “jakke”.

• Treverk som hovedmateriale i ny del, ettersom tre ansees som miljøvennlig gunstig i forhold til god tilgjengelighet i Norge og Drammen – Blant annet valgt med tanke på å redusere klimagassutslippet med 50% både i produksjon og bruk. 

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker