Enova er opptatt av strømsparing hele året

Folkeaksjonen mot økte strømpriser er provosert over at Enova kommer med en sparekampanje nå først i januar måned. De burde heller applaudere at dette er en av mange kampanjer de siste månedene der Enova gir gode råd om klok strømbruk.

I september og oktober kjørte Enova en landsomfattende kampanje for vårt gratis rådgivningstilbud via ”Enova Svarer” som bidrar med gode tips vedrørende sparing. Enova Svarer håndterte i 2010 om lag 50.000 henvendelser. I tillegg markedsførte vi våre støtteprogram rettet mot husholdningene, og i en egen kampanje overfor byggenæringen orienterte vi om et fornyet og utvidet tilbud.

Fra november var vi godt synlig både i mediebildet og bybildet, der vi anbefalte utskifting av vinduer og etterisolering av boligen. Fra høsten av har Enova jobbet sammen med Husbanken og Norske Boligbyggerlags Landsforbund (NBBL) om en kampanje rettet mot borettslagene i Norge med informasjon om rehabilitering og energieffektivisering. Denne vinteren og våren arrangerer vi seminarer i Norges seks største byer for styremedlemmer i borettslag som ønsker å vite mer om energisparing. Kursene er fulltegnet.

Mot landets kommuner arbeider vi aktivt for å rådgi dem hvordan de kan sette sine energi- og klimaplaner ut i handling for å spare penger til andre offentlige formål. Det ble arrangert kurs for landets kommuner i 2009 og 2010, og hele 30 kurs skal avvikles over hele Norge i 2011 og 2012.  

Prisen på strøm kan vi ikke gjøre noe med, men Enova jobber året gjennom i tett samarbeid med markedet for å påvirke både til adferdsendring, omlegging til fornybar energi og klokere  strømbruk. Nå må også offentlige og private organisasjoner bidra til sparing til det beste for hele landet.

 

Bård Bjerkaker
Kommunikasjonsdirektør
Enova

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner

Dokumenter og linker