Enova leverer!

Når Enova teller opp etter årets første fire måneder, viser det seg at resultatene er bedre enn på samme tid i rekordåret 2007.
- Vi er meget godt fornøyd. Tallene viser at våre medarbeidere jobber hardt for å oppfylle vårt viktige samfunnsoppdrag, sier konst. adm.dir. Fridtjof Unander.

Ved utgangen av april hadde Enova kontraktsfestet energiresultater tilsvarende nesten 600 GWh. Det er 200 GWh mer enn på samme tid i fjor, da vi oppnådde et rekordresultat totalt sett for året. Så langt i år betyr dette et bidrag fra Enova til energi- og klimavennlige tiltak i privat og offentlig virksomhet på rundt 250 mill.kr.
- Når vi så vet at markedsaktørene selv og andre investorer jevnt over bidrar med fem ganger så mye i prosjektene, snakker vi om betydelig innsats for miljø- og klimavennlige løsninger i Norge, sier Unander.

På byggsiden har det vært meget gode resultater så langt. Det er til nå oppnådd om lag 314 GWh som er nærmere 90 % av totalresultatet på området for hele 2007. Vi har god tro på minst å doble dette før året er omme.

I industrien skjer det også mye interessant. Så langt har vi mer enn doblet resultatet fra i fjor på denne tiden - 100 GWh er til nå kontraktsfestet med aktører i industrien. Det tar ofte tid å utvikle industriprosjekter og erfaringsmessig blir de fleste resultatene kontraktfestet siste halvdel av året. Det så vi også i fjor da vi endte opp med et rekordresultat på 814 GWh.
- Vi har nå mange gode prosjekter som vi jobber med og er optimistiske på at vi skal ende opp med et meget godt totalresultat for året, uttaler Unander.

Gjennom vår nye målrettede programstruktur for fornybare varmeløsninger, har vi fått inn en rekke meget gode søknader som gir oss god tro på at vi skal kunne nå målet om 800 GWh ny fornybar varme i løpet av året.

Norske kommuner har for alvor fått opp farten. 306 av 431 kommuner har så langt deltatt på kurs i regi av Enova for i neste omgang å lage sine egne energi- og klimaplaner. Av de som har gått på kurs har så langt 145 kommuner søkt oss om støtte til slike planer. Viljen er stor fordi man ser at dette er formålstjenlig både i forhold til egen økonomi og norske klimaforpliktelser.
- De planene som kommunene utarbeider er et viktig utgangspunkt for å gjennomføre tiltak. Vi ser derfor på denne satsingen som viktig for å rekruttere nye prosjekter til Enovas programmer innen energieffektivisering og fornybar varme, sier Fridtjof Unander.

Trondheim, 23. mai, 2008

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass