Enova med ny utlysningsrunde for biogassprosjekter

Enova har hatt stor pågang av biogassprosjekter og lyser nå ut en ny runde med mulighet for investeringsstøtte. Søknadsfristen er satt til 8. november 2010.

Så langt i år har Enova gitt til sammen 55 millioner kroner i støtte til fire biogassprosjekt. Enova startet opp programmet med støtte til biogass i 2009 og i utgangspunktet skal programmet løpe ut 2011.

 - Det er stor interesse for biogass og vi er veldig fornøyd med kvaliteten på de søknadene som har kommet så langt. Vi håper på enda flere søknader i denne utlysningsrunden. Vår viktigste målgruppe er utbyggere av anlegg for produksjon av biogass basert på våtorganisk husholdningsavfall, kloakkslam, industriavfall eller husdyrgjødsel, sier Jens Musum, seniorrådgiver i Enova.

 Programmet er i første rekke rettet mot registrerte foretak med leveranser av biogass til det norske energimarkedet. Satsningen retter seg inn mot aktører som ønsker å satse på industriell produksjon av biogass. Støtten gis som investeringstøtte til bygging av anlegg for biogassproduksjon, samt distribusjon i sammenheng med produksjon. Prosjektet skal ha energimål (dvs. produksjon av biogass) på minimum 1 GWh (~100.000 Nm3 CH4).

 En potensialstudie som Østlandsforskning gjennomførte for Enova i 2008, konkluderte med at det finnes et teoretisk energipotensial på 6 TWh per år fra biogass i Norge.

 - Mange kommuner jobber nå med sine energi- og klimaplaner med konkrete mål om å kutte utslippene av klimagasser. Å bygge om kloakkanlegg og avfallsmottak for å hente ut metangass kan være et meget viktig klimatiltak. Metangass, som dannes ved nedbryting av organisk avfall, er en 20 til 30 ganger så kraftig klimagass som CO2. Gjennom å hente ut energien i metangassen vil man både få tilgang til energi og redusere klimagassutslippene, sier Jens Musum.

 Les mer om Enovas biogassprogram her http://naring.enova.no/sitepageview.aspx?articleID=2530

For mer informasjon, kontakt:

 Jens Musum, seniorrådgiver Enova: 932 66 658

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass