Enova-millioner til fjernvarme i Trønderlag

Enova har gitt tilsagn om støtte til tre utvidelsesprosjekt av fjernvarmenett i Trønderlag. De tre prosjektene kan bidra til å redusere CO2-utslippene med 3300 tonn.

Støtten gis til to prosjekt i regi av Trondheim Energi Fjernvarme AS og skal utvide det eksisterende fjernvarmenettet i Kongens gate og den såkalte Steinankursen i Trondheim. Til sammen gir Enova 4,4 millioner til disse to prosjektene. Dette vil gi levering av drøye 1 GWh fornybar varme og bidra til å redusere CO2-utslippene med mer enn 3300 tonn. I tillegg har Bio Varme AS fått 1,5 millioner kroner i støtte til bygging av fjernvarme til Trønderhallen i Levanger. - Enova har stort fokus på utviklingen av fjernvarme i Norge. Fortsatt er det slik at mange bygg har olje som oppvarmingskilde. Utbygging og videreutvikling av fjernvarme basert på fornybare energikilder er et viktig bidrag til å få ned CO2-utslippene. Samtidig styrkes også forsyningssikkerheten for energi, sier Helle Grønli områdeleder for varme i Enova. De siste åtte årene har Enova støttet utviklingen av varmebransjen med 2,6 milliarder kroner. Dette er tilskudd som i sin tur vil utløse investeringer tilsvarende 13,2 milliarder kroner og 5,2 TWh fornybar varme.

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner