Enova-millioner til fornybar varme på Tingvoll

Flis, kumøkk og avfall fra fiskeindustrien skal gi innbyggerne i Tingvoll kommune fornybar varme. Enova har bevilget 2,25 millioner kroner til byggingen av en biofyrt varmesentral med tilhørende fjernvarmenett.

Varmesentralen som bygges på Tingvollvågen skal levere 3,56 GWh fornybar varme. Tingvoll kommune har som mål å erstatte bruk av fyringsolje i kommunale bygg. Den nye varmesentralen vil kunne erstatte varme tilsvarende 398 000 liter olje og utslipp i størrelsesorden 1000 tonn CO2. - Dette er et spennende prosjekt som bruker lokale råvarer som flis og husdyrgjødsel i varmeproduksjonen. Tingvoll kommune er en del av samarbeidet Grønne Energikommuner og har utarbeidet en ambisiøs energi- og klimaplan. Nå følger de opp denne med tiltak som reduserer klimabelastningen. Prosjektet vil også bidra til lokal verdiskaping. Denne typen prosjekt ønsker Enova flere av, sier Andreas Stokke rådgiver i Enova. Så langt i år har Enova gitt 476 millioner kroner i støtte til fjernvarmeutbygging, etablering av lokale energisentraler og konvertering til fornybar energi. I sum skal disse prosjektene levere 702 GWh fornybar energi per år. Det tilsvarer oppvarmingsbehovet til 54.000 norske gjennomsnittsboliger. Enova, Trondheim 11.november 09

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass