Enova-millioner til høsting av energi fra jordas dyp

Enova har gitt Rock Energy AS tilsagn om 28,3 millioner kroner i støtte til byggingen av et pilotanlegg for dypgeotermisk varmeproduksjon. Data fra prosjektet kan gi startskuddet til en ny fornybar energiproduksjon i Norge.

Rock Energy skal bygge pilotanlegget med kapasitet på 5 MW på Haraldsrud i Oslo i tilknytning til Hafslund fjernvarme. Varme tilsvarende 20 GWh skal høstes gjennom å sende vann gjennom 5,5 kilometer dype hull i fjellet. På dette dypet er det ventet at temperaturen ligger på 90 grader celsius. Det er første gang et slikt anlegg bygges i Norge, og støtten fra Enova vil bidra til at selskapet kan teste ut sitt patenterte konsept for varmeleveranser, gjennom å bore flere parallelle hull mellom anleggets injeksjons- og produksjonsbrønn. - Enovas program for ny teknologi er rettet mot ulike teknologier med stort potensial. Det er spennende at det nå prøves ut geotermisk energi i Norge. Det finnes allerede mye kompetanse på boring knyttet til olje- og gassvirksomheten og vi ser her et eksempel på at teknologien også kan brukes på fornybar området, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. - Borekostnader har lenge vært en stor utfordring for realisering av dypgeotermisk varmeproduksjon. Enova ønsker å bidra til en kvalifisering av teknologien, og en test på om utviklingen av boreteknologien har kommet så langt at dypgeotermisk grunnvarme nå er konkurransedyktig, sier Kjell Olav Skjølsvik områdeleder Ny teknologi i Enova. - Støtten fra Enova viser vilje til å satse på noe som kan bli svært stort i Norge og i resten av verden. Vi henter vår kompetanse blant annet fra Nordsjøen og overfører teknologien til land. Energien dypt i jorden er så å si evigvarende og gratis. Det er boringen som koster penger og når vi får ned prisen på denne, vil det åpne seg et enormt marked, sier Thor Erik Musæus administrerende direktør i Rock Energy. Trondheim, 6. oktober 2009

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner