Enova-millioner til tidevannskraftverk i Lofoten

Enova har gitt 23 millioner kroner i støtte til byggingen av et pilotanlegg for tidevannskraft i Lofoten. Støtten er en del av Enova smårettede satsing på å få frem fornybar marin kraftproduksjon.

- Enovas program for fornybar marin kraftproduksjon er rettet inn mot nye og lovende teknologier med stort potensial. Jeg mener Norge har et stort potensial innenfor havenergi. Tidevannsteknologien er en av flere spennende muligheter. Teknologien har stort potensial på verdensbasis og det er bra at norske aktører er med på industriutviklingen, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. I februar 2009 lanserte Enova et nytt program rettet mot prosjekter innen fornybar marin kraftproduksjon. Under dette programmet har nå Hydra Tidal Energy Technology fått tilsagn om 23 millioner til demonstrasjon av sitt tidevannskraftverk i Gimsøystraumen i Lofoten. Fire turbiner, hver med en diameter på 23 meter, skal produsere om lag 1 GWh fornybar energi. Enovas støtte vil gjøre det mulig å teste ut teknologien i full skala, og legge grunnlaget for eventuelt kommersialisering av denne kilden for fornybar kraftproduksjon. Enovas program for marin kraftproduksjon har tidligere i år gitt nær 5 millioner kroner i støtte til Kinetic Energy. Dette prosjektet skal også demonstrere et konsept for utnyttelse av tidevannsenergi. - Det ligger store fornybare energiressurser langs Norges kyst. Dette Enova-programmet er skreddersydd for å støtte demonstrasjonsprosjekter som kan kvalifisere nye teknologier for høsting av disse energiressursene. Vi er fornøyd med at vi nå har fått på plass de første prosjektene på området, sier Kjell Olav Skjølsvik, områdeleder for Ny teknologi i Enova. - Dette er meget positivt for oss og selvsagt utløsende for at prosjektet kommer videre. Vi ser samtidig at grunnlaget for en ny stor industri i Norge kan vokse frem, og at dette kan utvikles til en betydelig eksportindustri, sier Svein D. Henriksen, administrerende direktør i Hydra Tidal Energy Technology. Trondheim, 6. oktober 2009

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner