Enova-millioner til utvidelse av fjernvarmenettet i Oslo og Akershus

Enova har gitt nær 22 millioner til utvidelse av fjernvarmenettet i Nydalen i Oslo og i Sandvika. De to prosjektene skal bidra til å redusere CO2-utslippet med 9700 tonn per år.

Støtten fra Enova går til Nydalen Energisentral AS som får 12 millioner kroner til byggingen av en ny energisentral og utvidelse av fjernvarmenettet i Nydalen. Dette prosjektet alene skal bidra til å redusere CO2-utslippet med 5800 tonn CO2. Enova gir også nær 10 millioner kroner til Fortum Fjernvarme AS som skal utvide sitt fjernvarmenett i Sandvika. Dette prosjektet har potensial til å redusere de årlige utslippene av CO2 med 3900 tonn. - Enova har stort fokus på utviklingen av fjernvarme i Norge. Fortsatt er det slik at mange bygg har olje som oppvarmingskilde. Utbygging og videreutvikling av fjernvarme basert på fornybare energikilder er et viktig bidrag til å få ned CO2-utslippene. Samtidig styrkes også forsyningssikkerheten for energi, sier Helle Grønli områdeleder for varme i Enova. De siste åtte årene har Enova støttet utviklingen av varmebransjen med 2,6 milliarder kroner. Dette er tilskudd som i sin tur vil utløse investeringer tilsvarende 13,2 milliarder kroner og 5,2 TWh fornybar varme.

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner