Enova og Ungt Entreprenørskap satser på energi og realfag i skolen

I dag signerte administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova og administrerende direktør Anne Kathrine Slungård i Ungt Entreprenørskap en ny, revidert treåring samarbeidsavtale. Avtalen sikrer at enda flere elever får lære mer om realfag, energi og entreprenørskap.

Som pådriveren for et mer energivennlig Norge, ser Enova på Ungt Entreprenørskap som en viktig samarbeidspartner. Samarbeidet befinner seg i det spennende skjæringspunktet mellom realfag og entreprenørskap og gir elevene i videregående skole muligheten til å jobbe praktisk med energi- og realfag.

Den nye avtalen bidrar til at enda flere ungdommer kan delta i undervisningsopplegget med Gründercamper der elevene får trening i problemløsning innen fagfeltene entreprenørskap, energieffektivisering og klima.

Det er viktig for Enova å være med å støtte arbeidet Ungt Entreprenørskap gjør, og sammen vil de bidra til økt kunnskap blant ungdom om energirelaterte klimaspørsmål. Enovas Gründercamper har tidligere blitt svært godt mottatt på skoler over hele landet. Nå får enda flere elever delta på en nasjonal og en rekke regionale Gründercamper i de langt fleste fylker hvert år.

Som et ledd i satsingen deler Enova ut en årlig EnergiDesignpris under arrangementet NM for Ungdomsbedrifter. Prisen tildeles en ungdomsbedrift som har utviklet et produkt som reduserer energibruket, som jobber med ulike problemstillinger innen fornybar energi eller som satser på holdningsskapende arbeid.

Arbeidet med å bevisstgjøre ungdom og gi dem kunnskap slik at de blir i stand til å løse framtidens energi- og klimautfordringer, er avgjørende. Samarbeidet, som startet i 2008 og nå videreføres i den nye tre-åring avtalen, er et ledd i denne satsingen.

- De unge i dag trenger kunnskap om og engasjement for morgendagens energiutfordringer. Samarbeidet mellom Enova og Ungt Entreprenørskap gir lærerne verktøy til å jobbe med fremtidsrettede problemstillinger på en måte som binder sammen teori og praksis. Dette gir elevene spennende og meningsfylt læring, sier administrerende direktør Anne Kathrine Slungård i Ungt Entreprenørskap.

- Nyskaping og entreprenørskap er viktig med tanke på framtidas utfordringer på energi- og klimaområdet. Ungt Entreprenørskap er en viktig samarbeidspartner i vår satsing på ungdom, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Kontaktpersoner:

Enova SF
Siw Linda Størseth
Enovas barne- og ungdomssatsing

Mobil: +47 950 07 075
Epost: siw.linda.storseth@enova.no

Ungt Entreprenørskap Norge
Administrerende direktør Anne Kathrine Slungård
Mobil: +47 482 48 875
Epost: aks@ue.no

Statsforetaket Enova eies av Olje- og energidepartementet og er etablert for å fremme en klimavennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Målet er at det skal bli enklere for husholdninger, næringsliv og offentlige virksomheter å velge enkle, energieffektive og klimavennlige løsninger. For mer informasjon og gratis råd om energiomlegging, se www.enova.no eller ring Enova Svarer på tlf. 800 49 003

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Multimedia

Multimedia