Enova ønsker mer fjernvarme

Enova utlyser nå en ny anbudsrunde for utbygging av infrastruktur for fjernvarmeanlegg. Den nye runden kommer som resultat av regjeringens ekstraordinære tildeling på 1,2 milliarder kroner til Enova.

- Det er gledelig for oss å kunne gi ekstra midler til fjernvarme. Dette vil bidra til å fremme produksjon og bruk av fornybar energi i tillegg til at det vil få en positiv sysselsettingseffekt, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

I forbindelse med regjeringens ekstraordinære tiltakspakke, ble budsjettene økt, slik at Enova kan strekke seg lenger for å få realisert gode prosjekter. Målet med programmet for infrastruktur for fjernvarme er å fremme utbygging av kapasitet for økt levering av fjernvarme og fjernkjøling til sluttbrukere.

- Å bygge ut infrastrukturen for fjernvarme er en investering for fremtiden. Et godt utbygget fjernvarmeanlegg gir oss mulighet til å utnytte flere energiformer på en effektiv måte. Da kan vi redusere forbruket av strøm til oppvarming, og ikke minst redusere klimautslippene, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Det økte budsjettet kan medføre at flere prosjekter som under normale omstendigheter ikke ville nådd opp i konkurranse om tildeling av midler, nå likevel kan oppleve å få positivt svar på tilbudet til Enova.

- Kort fortalt er det nå større sjanse for å få kompensasjon for utbygging av infrastruktur for fjernvarme. I tillegg til å skape energiresultater, vil dette bidra til å bevare og skape arbeidsplasser Dette er samtidig en god mulighet til å øke bruken av miljøvennlige energikilder betraktelig, sier Nakstad.

De ekstraordinære tiltaksmidlene har allerede resultert i flere tildelinger til fjernvarme-prosjekter flere steder i landet. Dette er utbygninger som normalt ikke hadde fått midler, men som nå altså kan nyte godt av de økte budsjettene.

Vedlegg 1: Liste over tildelt kompensasjon til fjernvarme infrastruktur i 2009.

For ytterligere informasjon:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner

Dokumenter og linker