Enova støtter Finnfjord AS med 175 mill. kr.

Styret i Enova SF har besluttet å støtte Finnfjord AS i Troms med 175 mill. kr. til et prosjekt som hovedsakelig omfatter gjenvinning av 224 GWh elektrisk kraft fra avgassene til bedriftens ferrosilisiumovner. Den sparte energimengden tilsvarer et årlig elektrisitetsbehov for 8.400 eneboliger.

I tillegg til kraft skal prosjektet levere 125 GWh prosessvarme til en ekstern bruker. Planen er p.t. at dette skal være bioetanolproduksjon.

Dette gir totalt et kontraktsfestet energiresultat for Enova på 349 GWh.

Den total investeringen i prosjektet er 512 mill. kr.

Tilsagnet på 175 millioner kroner er det største Enova har gått inn med i et industriprosjekt så langt.

- Finnfjord AS er en solid og viktig industribedrift i Nord-Norge med store ambisjoner for mer effektiv energibruk. Prosjektet fremstår som spennende og innovativt, sier adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova.

Finnfjord er i dag blant Europas største enkeltverk for produksjon av ferrosilisium og microsilika.

Elektrisk energi er den desidert største kostnaden ved slik produksjon og er derfor bedriftens viktigste strategiske satsingsområde.

Troms-bedriften har 120 ansatte, omsatte for 821 mill. kr. i 2008 og har en kapasitet på 100 000 tonn ferrosilisium og 20 000 tonn microsilika.

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner