Enova støtter klimavennlige brød fra Bakers

Enova gir 9,5 millioner kroner i støtte til et stort energieffektiviseringsprosjekt hos den Orkla-eide bakerikjeden Bakers. - Prosjektet har som hovedmål å redusere spesifikt energibehov med 20 prosent per kilo brød vi lager, forteller produksjonsdirektør Thomas Lindland i Bakers.

Den totale investeringsrammen frem til 2014 er ca 53 millioner kroner fordelt på kjedens 13 bakerier rundt om i landet. Reduksjon av energibruken vil foregå både gjennom investeringer i fysiske tiltak og etablering av struktur for energiledelse og EOS. I tillegg til energieffektiviseringen har Bakers som mål å konvertere 20 prosent av all fossil energibruk over til energigjenvinning av spillvarme og investeringer i varmepumper. For Enova er det effektivt å jobbe med store porteføljer som dette, hvor et tilsagn dekker en hel landsdekkende kjede. - Bakers-prosjektet synliggjør på en veldig god måte de store potensialene for energieffektivisering som ligger urealisert innenfor norsk industri. Vi har grunn til å tro at ambisjonene som Bakers har målsatt i dette prosjektet vil underbygges gjennom potensialstudien Enova i høst kjører sammen med McKinsey, der potensialet for energieffektivisering i norsk industri frem mot 2020 skal avdekkes, avslutter seniorrådgiver Boy Kåre Kristoffersen i Enova, som ønsker seg flere industrikunder som tør å tenke stort.

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner