Enovas nest beste årsresultat så langt

Enova ga i 2010 tilsagn om støtte til prosjekter som samlet vil gi 2,4 TWh spart og produsert fornybar energi, tilsvarende årlig strømforbruk i en by på Stavangers størrelse. I løpet av sine første 10 år har selskapet støttet miljøvennlige energiprosjekter tilsvarende 15,5 TWh. Dette tilsvarer 10% av stasjonært energiforbruk i Norge.

- Vi ser en økende interesse i markedet for miljøvennlige energiprosjekter. Ikke minst fra byggenæringen, som står for 40% av landets stasjonære energiforbruk, ser vi et tydelig fokus på utviklingen av framtidens energieffektive bygg, sier adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova.

Industri og biobasert varme
Det samlede resultatet av Enovas kontrakter med industrien i 2010 var på 665 GWh, og akkumulert resultat for industrien er nå 4,7 TWh. Vi ser en økende søknadsinngang fra næringsmiddelbedrifter og økt interesse for konvertering til fornybar energi.

På varmeområdet har fornybarandelen blitt stadig viktigere, og i fjorårets prosjekter har bioenergi dominert som brensel og vært kilden i hele 78 prosent av energiresultatet innenfor fornybar varme.

Økt interesse for framtidens bygg
Vi opplevde i 2010 en stor økning i antall byggprosjekter med ambisjoner om å oppnå passivhusnivå, i tråd med innretningen for vårt nye produkttilbud på byggområdet. Responsen er stor i forhold til investeringsstøtte, men også ulike former for støtte til rådgivning. Totalt kontraktsfestet Enova 255 GWh spart eller konvertert energi i bygg i 2010.

Vindkraft og ny teknologi
Enova ga nær 1 mrd. kr. i støtte til 4 landbaserte vindkraftprosjekter i 2010 og har siden 2001 støttet 18 prosjekter med 2,6 mrd. kr. Kontraktsfestet resultat er 2,1 TWh.
Innenfor området ny teknologi ble verdens største tidevannskraftvekt, Hydra Tidal, satt i drift i 2010 etter støtte fra Enova.

Stor interesse fra husholdningene
Vår tilskuddsordning for husholdningene hadde en positiv utvikling i 2010 med en vesentlig økning i antall søknader fra 2009. Størst interesse hadde tilbudet om støtte til større varmepumper. Vårt callsenter Enova Svarer hadde stor trafikkøkning fra 38 000 henvendelser i 2009 til 48 000 i 2010.

-Vår programportefølje utvikles stadig. Vi har sterkt fokus på bygg for fremtiden, energieffektivitet som konkurransefortrinn, introduksjon og utvikling av nye teknologier og løsninger i energimarkedet og konkurransedyktig fornybar varme, sier Nils Kristian Nakstad.

Trondheim 2. mars, 2011

For mer informasjon, kontakt:
Adm.dir. Nils Kristian Nakstad, tel. 9060 4334
Kommunikasjonsdirektør Bård Bjerkaker, te. 900 67 007

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner

Dokumenter og linker