Fesil Sunergy leder an i energieffektiv produksjonsprosess

Fesil Sunergy AS er gitt tilsagn om støtte på 29,6 millioner til et pilotanlegg for produksjon av solcellesilisium på Lilleby i Trondheim kommune. Anlegget skal blant annet bidra til å demonstrere redusert energiforbruk ved produksjon av solcellesilisium.

- Pilotanlegget representerer et svært viktig utviklingstrinn mot vår ambisjon om etablering av en fullskalafabrikk på Orkanger. Fabrikken på Orkanger har et potensial for å sysselsette inntil 500 personer, sier administrerende direktør Thorstein Abrahamsen i Fesil Sunergy AS.

Prosessen som er utviklet for den nye produksjonen kalles ”Solsilc-prosessen”, og har inntil 75 % lavere energiforbruk enn standard kjemisk prosess, og inntil 90 % lavere CO2-utslipp. Et fullskala anlegg vil ha potensial for årlig produksjon av solcellesilisium som anvendt i solceller vil produsere 2 TWh fornybar energi pr år. Dette tilsvarer til sammenligning 45 % av elektrisitetsforbruket i Sør-Trøndelag fylke og ca. 50 % mer enn kraftforbruket i fylkets to smelteverk (Elkem Thamshavn og FESIL Holla Metall).

- Tilskuddet fra ENOVA er svært avgjørende for å få fullfinansiert pilotanlegget, som har et totalt kapitalbehov på 210 mill. kr. i perioden 2009-2010. ENOVAs bidrag vil kunne være utløsende for øvrig finansiering fra Innovasjon Norge, eiere og banker, sier finansdirektør Bjørnar Reitan i Fesil Sunergy AS.

Prøveproduksjon og testing vil skje på Lilleby industriområde fra 1.kvartal 2010 i samarbeid med internasjonale partnere. Et fullskalaanlegg er planlagt å stå ferdig innen 2012. Satsingen vil kunne bringe Norge i tet for produksjon av solcellesilisium basert på metallurgiske prosesser.

- Byggingen av pilotanlegget er en spennende videreføring av mange års forskning og utvikling, og viser hvordan satsing på ny teknologi i norsk industri både kan bidra til rimeligere solcelleproduksjon og en mer energieffektiv produksjon i Norge, sier områdeleder for Ny Teknologi, Kjell Olav Skjølsvik i Enova SF.

- Regjeringen er opptatt av å få frem denne typen prosjekter i norsk næringsliv og industri, hvor potensialet for energieffektivisering ofte er betydelig. Dette prosjektet gir ikke bare miljøvennlig solcellemateriale, men også redusert energibruk i produksjonsprosessen. Evnen til slik langsiktig posisjonering kan bli svært viktig for norsk industri, hvor energi og særlig elektrisitet blir et knappere og mer verdifullt gode i fremtiden, sier statssekretær Sigrid Hjørnegård.

For ytterligere informasjon:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner