Fornøyd med resultatet for 2008

Enovas resultat for i 2008 ble på 2,15 TWh i spart og produsert fornybar energi. Totalt har selskapet bidratt til å igangsette miljøvennlige energiprosjekter tilsvarende 11,6 TWh fram til og med 2008. Dette er et godt skritt i retning av Enovas langsiktige mål og tilsvarer en energimengde på omkring 10 % av Norges samlede forbruk av elektrisitet i løpet av et år.
- Det er grunn til å være fornøyd med resultatet for 2008, uttaler adm.dir. Nils Kristian Nakstad.

Enova har siden oppstarten i 2001 bidratt til å utløse betydelige investeringer i framtidsrettede energiløsninger og har i 2008 gitt støtte til totalt 284 prosjekter.

Energibruk
Resultatet for 2008 innebærer en økning innen bygg, bolig og anlegg, men en nedgang innen industri i forhold til 2007. Innen området energibruk ble det i 2008 inngått kontrakter på totalt 961 GWh, fordelt på 537 GWh innen industri og 424 GWh innen bolig, bygg og anlegg. Samlet ble det gitt 305 mill.kr. i investeringsstøtte på området energibruk, fordelt på 146 mill.kr. til industrien og 159 mill.kr. til bygg og anleggsområdet.

Energiproduksjon
I løpet av 2008 er det gitt støtte til 82 varmeprosjekter som totalt skal levere 840 GWh. Dette er en økning på om lag 100 GWh fra 2007. Samlet for perioden 2001-2008 er det inngått kontrakter på 3,3 TWh på dette området. Enova er dermed på god vei mot det spesifikke målet på 4 TWh økt tilgang på miljøvennlig varme innen utgangen av 2010.
På området fornybar kraftproduksjon/vind ble det inngått to kontrakter med et energiresultat på 279 GWh. Totalt for perioden 2001-2008 er det her inngått kontrakter på 1,4 GWh og vi arbeider fortsatt mot målet om 3 TWh innen utgangen av 2010.

-I lys av finanskrisen og usikkerhet i markedene for energieffektivisering og ny fornybar energi, er vi fornøyd med resultatene for 2008. Jeg er imponert over våre medarbeideres evne til å levere resultater. Enova er godt rustet til å ta fatt på store oppgaver i 2009, ikke minst tiltak i regi av Regjeringens tiltakspakke i forbindelse med finanskrisen, sier adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova.


Enovas Resultatrapport 2008 finner du på www.enova.no

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner