Grønn varme på Lahaugmoen

Enova gir 2,5 millioner kroner i støtte til etablering av en varmesentral som kan levere fornybar varme til bygg på den gamle militærleiren.

Det er Lahaugmoen Drift AS som får støtten til varmesentralen som skal levere 2,5 millioner kWh fornybar varme. I første rekke er det tre bygg på til sammen 16 500 kvadratmeter som nå får miljøvennlig oppvarming. Varmen skal produseres ved hjelp av pellets. Den tidligere militærleiren ved Skedsmo er under utvikling. Totalt er arealene regulert for 140 000 kvadratmeter næringsbygg med et estimert oppvarmingsbehov på 23 GWh. Lahaugmoen Drift AS vurderer nå fornybar energi til hele området. - Dette er eksempel på et godt prosjekt der man velger vekk strøm og olje til fordel for fornybar oppvarming. Det er fremtidsrettet tenkning som også bidrar til lokal verdiskaping. For øvrig passer det godt med en grønn profil på en tidligere militærleir, sier energirådgiver Trond Bratsberg i Enova SF. Så langt i år har Enova gitt 476 millioner kroner i støtte til fjernvarmeutbygging, etablering av lokale energisentraler og konvertering til fornybar energi. I sum skal disse prosjektene levere 702 GWh fornybar energi per år. Det tilsvarer oppvarmingsbehovet til 54.000 norske gjennomsnittsboliger. Enova, Trondheim 12.november 09

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass