Hvilken energikarakter får boligen din?

Fra og med 2010 blir det påbudt med energimerking av alle boliger som skal selges eller leies ut. Hver bolig får en karakter som skal vise hvor energieffektiv boligen er. - De som skal pusse opp i sommer har en mulighet til å oppnå en bedre energikarakter dersom de gjør de rette valgene. Hvis du først skal gjøre en større rehabilitering, og bytte kledning på boligen, er det smart å lekte ut nok til å isolere ekstra godt. Gjerne så mye at ytterveggen etter rehabilitering har 25 cm isolasjon, forklarer seniorrådgiver Roar Hugnes i Enova.

- De som sitter på lite energivennlige boliger vil få en dårlig energikarakter. Bygg står for om lag 40 prosent av verdens CO2-utslipp. Flere energieffektive bygg er derfor et av de viktigste tiltakene i klimakampen. Som en følge av dette innføres det altså krav om energimerking ved salg eller utleie av boligen fra 1. januar 2010. Hensikten er å bevisstgjøre kjøpere og leietagere på energiprofilen til boligen de vurderer, forklarer rådgiver Hilde Totland Harket i NVE. Samtidig vil byggeforskriftene skjerpes kraftig inn for at nye bygg skal bli langt mer klimavennlige. På denne måten ønsker myndighetene å skape endringer i boligmarkedet i en mer klimavennlig retning. Som en selvangivelse med automatisk beregning - Det er utformet en gratis nettløsning som fungerer som en slags selvangivelse hvor boligeieren selv står ansvarlig for å fylle ut et skjema. Utfyllingen tar kort tid og karakteren på energiattesten blir så beregnet automatisk, forklarer Harket. Etterpå kan attesten skrives ut eller lagres elektronisk slik at den kan vises sammen med boligannonsen eller legges ved prospektet. - Erfaringer fra andre land viser at de husene som har gode energikarakter er lettere å omsette i boligmarkedet, forteller Harket. Norge er blant de siste landene i Europa som innfører en slik ordning, noe som har gjort det lettere å lage en mest mulig praktisk og enkel løsning. Attesten ligner på den eksisterende energimerking av hvitevarer og har en fargekode som går fra rød til grønn etter hvor energieffektiv boligen er. Karakterskalaen går fra G, som er dårligst, til A som er best. Beregningen gjøres ut i fra hvor stort antall kilowatt-timer som boligen trenger per kvadratmeter ved normal bruk. Energi som produseres i boligen regnes ikke med, som for eksempel fra solfangere, grunnvarme og lignende. Skal du pusse opp i sommer? - Sommeren er tid for oppussing. Da har man mulighet til å gjøre boligen mer energieffektiv. Med tykkere isolasjon, nye 3-lags lavenergivinduer, god vindtetting og godt utført håndverk, blir gevinsten av dette arbeidet stort i forhold til bedre innemiljø og sparte kroner i energiutgifter. Dette er noe vi anbefaler folk i trekkfulle og dårlig isolerte boliger å gjøre, sier Hugnes. Har du spørsmål om mulige energieffektiviseringstiltak? Ring Enovas gratis svartjeneste på telefon 800 49003 eller besøk hjemmesiden www.enovaanbefaler.no for tips og råd. For informasjon om energimerking av bygg, se: www.energimerking.no

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner