Invitasjon til pressekonferanse Nasjonal kampanje for strømsparing

På grunn av en stram kraftsituasjon lanserer Statnett og Enova en nasjonal kampanje for strømsparing. Konsernsjef Auke Lont i Statnett vil redegjøre for den aktuelle kraftsituasjonen, og adm.dir Nils Kristian Nakstad i Enova om hvilke tiltak som nå iverksettes både mot befolkningen og samfunnet generelt for å få forbruket av elektrisk kraft ned.
 

Media inviteres herved til pressekonferanse torsdag 20.1 kl.09.30
Sted: Statnett, Husebybakken 28 B, Oslo

For å sikre rask tilgang til Statnetts lokaler bes det vennligst om at redaksjonen så snart som mulig forhåndsanmelder sin ankomst med navn på medarbeider(e) til martha.nilson@statnett.no 
 

Ytterligere opplysninger:

Kommunikasjonsrådgiver Martha Nilsson, Statnett Tlf.: 971 71 310

Kommunikasjonsrådgiver Arne Morten Lundhaug Johnsen, Enova Tlf.: 916 85 896
 

Velkommen!

 
Med vennlig hilsen
Auke Lont, Statnett (sign)                Nils Kristian Nakstad, Enova (sign)

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner

Dokumenter og linker