-Kommuner kan spare milliardbeløp

En betydelig del av bygningsmassen i norske kommuner er eldre enn 20 år. Enova varsler om et skrikende behov for vedlikehold og energieffektivisering. Nå kan flere kommuner få støtte til å handle energismart.

-Kommunene spiller en svært viktig rolle i arbeidet med energiomlegging og effektivisering av energibruken i Norge. Her er det også store penger å spare, sier Frode Olav Gjerstad i Enova.

Flere kan få støtte

Gjerstad forteller at potensialet for rehabiliteringsprosjekter i kommunal bygningsmasse er enormt. Dette gjelder både for energieffektiviserende tiltak og ved overgang fra olje/el og til fornybare energikilder.

-Til sammen kan norske kommuner spare rundt én milliard på de 25 millioner kvadratmeter de disponerer, sier han.

Enova endret sine støtteordninger i fjor sommer. De nye støtteprogrammene er like både for offentlige og private byggeiere. Jo høyere ambisjoner for energieffektivisering søkeren har, jo høyere støtte kan tildeles.

Kommuner som veivisere

Enova oppfordrer kommunene til å ta ansvar og strekke seg langt. Slik kan de vise vei for privat byggesektor. Dette kan gjøres ved å satse på energieffektivisering av hele bygningsmassen.

-Kommunene bør bygge ut over dagens forskriftskrav, og satse ambisiøst. Målet må være å jobbe med å gjøre tiltak i hele bygningsmassen. Prosjekter med rehabilitering av eksisterende bygg til lavenergi- og passivhusnivå gir god uttelling i det nye støtteregimet, forteller Gjerstad.

Raske klimagassreduksjoner

Kommunene kan få starthjelp til å strukturere tiltakene. Her kan Enova bidra med veiledning og gode oppfølgingssystemer.

-I tillegg til penger spart, gir energieffektivisering vesentlige og raske klimagassreduksjoner. For å etterkomme reduksjonene er økt kunnskap om passivhus avgjørende. Dette kan kommunene få i form av forprosjektstøtte, samt rådgivning ved planlegging og bygging av passivhus, sier Gjerstad.

Enova anbefaler at kommunene starter med innledende tiltak via energioppfølging og energiovervåkning som fast aktivitet i alle bygg. Dette er tiltak som koster lite og har stor effekt. Med historiske tall på forbruk og oppvarmet gulvflate, kan man starte energieffektiviseringstiltak på de byggene som har størst sparepotensiale. I kombinasjon med andre tiltak, kan etablering av energioppfølgingssystem få økonomisk støtte fra Enova.

For mer informasjon, kontakt:

Seniorrådgiver i Enova, Frode Olav Gjerstad, epost: frode.olav.gjerstad@enova.no, telefon: 992 12 765

Områdeleder offentlige bygg i Enova, Tor Brekke, e-post: tor.brekke@enova.no, telefon: 902 96 172


Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Dokumenter og linker