KS og Enova styrker klimaarbeidet sammen

En ny samarbeidsavtale inngått mellom Enova og KS skal styrke kommunesektorens evne til å iverksette flere og større tiltak for å redusere klimagassutslippene i Norge.

Klimakrisen har i mange tilfeller utgangspunkt i lokale aktiviteter og må derfor også løses lokalt. Viktigheten av å bidra til å gjøre kommunene enda bedre i stand til å møte disse utfordringene er derfor svært stor.

- Med denne avtalen ønsker vi å signalisere et høyere ambisjonsnivå innen energiområdet. Det er kommunene som har påtatt seg den største oppgaven i KS sin klimasatsing. Da er det viktig at vi sammen med staten mobiliserer et samlet støtteapparat med møteplasser for utveksling av kunnskap og erfaring, forteller administrerende direktør Olav Ulleren i KS.

Kommuneledelsen og lokalpolitikerne trenger gode og effektive verktøy om de skal lykkes i å nå Klimaforlikets målsetninger. KS og Enova utfyller hverandres rolle og ekspertise som kommunesektorens utviklingspartner på dette feltet.

- Dette er en formalisering av et godt samarbeid som har pågått en stund, understreker administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova. Spesielt gjelder dette samarbeidet i forbindelse med kursene som har blitt gjennomført for å motivere kommunene til å lage energi- og klimaplaner.

Avtalen mellom KS og Enova har størst fokus på klimavennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon.
Et av de mest spennende tiltakene som avtalen etter hvert vil resultere i, er utviklingen av styrings- og målesystemer for å måle klimautslippene og energiforbruket i kommunene. Et annet viktig arbeid er å utarbeide veiledingsmateriale og kompetanseutviklende tiltak overfor kommunesektoren. Det første synlige resultatet vil bli etableringen av en felles nettportal som vil vise status for energi- og klimaplaner for hver enkelt kommune.


Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass