Kurs mot fastsatt hovedmål

Enova er positiv til at Riksrevisjonen har sluttført en forvaltningsrevisjon av foretaket. Rapporten inneholder konstruktive innspill som vil ha verdi i foretakets kontinuerlige forbedringsarbeid.

Enova registrerer at Riksrevisjonen i sin fremlagte rapport mener at det kreves betydelig innsats for å kontraktsfeste 18 TWh innen utgangen av 2011. - Enova gjør sitt ytterste for at målet skal nås innenfor de rammer som er gitt og er på god vei mot målet om 18 TWh kontraktsfestet energiresultat innen utgangen av 2011. Våre ansatte jobber hardt hver dag for å få dette til. Et vedvarende press i økonomien vil være en krevende utfordring både for Enova og markedsaktører framover, og justeringer både i forhold til programtilbud og bemanning blir vurdert løpende, sier adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova. Statsforetaket passerte 5 TWh i kontraktsfestede varmeprosjekter ved utgangen av 2009. Det særskilte målet for fornybar varmeproduksjon på 4 TWh er dermed passert med god margin. Vi er ikke like urolig som Riksrevisjonen for at eventuelle fremtidige kanselleringer vil rokke ved dette. De siste virksomhetstallene underbygger denne holdningen. Olje og energidepartementet informerte Stortinget i 2009 om at målet på vindkraft ikke vil bli nådd innen utgangen av 2011, noe som skyldes økte kostnader hva angår utbygging av vindkraft i Norge. - Vi jobber kontinuerlig for å utvikle virksomheten og vår resultatrapportering. Det er viktig å understreke at Enova måles på kontraktsfestede resultater. Hvis vi ser bort fra vindområdet, har vi så langt nådd våre mål med god margin. Vi ser positivt på at Riksrevisjonen er opptatt av realiserte energiresultater og jobber for å rapportere bedre på dette, sier Nakstad. Enova er svært fornøyd med Riksrevisjonens anerkjennelse av mye av det arbeidet Enova gjør. Blant annet er aktiviteter rettet mot husholdninger og barn og unge positivt omtalt i rapporten. Trondheim, 15. april, 2010

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass