Langsiktig satsing på energiomlegging gir resultater

Enova har gjennom ti år arbeidet for å utløse energieffektivisering og fornybar energiproduksjon ved å støtte offensive aktører som har gått foran.

I perioden 2002-2011 har Enova kontraktsfestet et energiresultat på 16,6 TWh. Dette tilsvarer årlig energibruk for mer enn 35 prosent av Norges i alt 2,2 millioner privathusholdninger.Enova har bevilget 9 milliarder kroner i støtte over 10 år. Dette har gjort at prosjekteiere og andre finansiører har forpliktet ca. 45 milliarder kroner i kapital til miljøvennlige energiprosjekter i Norge. 

- Gjennom en langsiktig satsing på robuste og fremtidsrettede løsninger har vi oppnådd et resultat vi er godt fornøyd med, sier adm. direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.


Betydelig bidrag i 2011

I 2011 støttet vi prosjekter med et samlet energiresultat på 1,35 TWh med midler fra Energifondet, likt fordelt mellom energieffektivisering og fornybar varme. 

- De største bidragene i 2011 finner vi innen energiomlegging til fornybar varme og energieffektivisering i bygg. Det er mange gryteklare prosjekter innen industrisektoren og teknologiområdet, men usikkerheten i markedet har gjort at disse tar lengre tid å få helt på plass, og dette vises også i våre resultater, sier Nakstad.   


Passivhus viser vei 


Enova har i 2011 mottatt søknader på totalt 100 millioner kroner til nybygging og rehabilitering til passivhusstandard. Dette er en sterk økning fra 2010, og interessen for passivhus viser en veldig positiv trend. Siden 2010 har over 1 200 byggherrer og planleggere deltatt på startkurs i passivhus i regi av Enova. Det lover godt for den fremtidige omleggingen av byggeskikken. Velfungerende marked for fornybar varme 


70 % av Norges byer har etablert miljøvennlig fjernvarme. Over 7 TWh fornybar varme vil i årene fremover komme oss til gode i form av økt fleksibilitet i energisystemet. Gjennom fjernvarme oppnår vi en god utnyttelse av bioenergi, avfall og andre miljøvennlige energikilder. Dette representerer en reell og varig endring som gjør oss mindre avhengig av elektrisitet og olje til oppvarming.


9 millioner tonn i reduserte CO2-utslipp


Norges klimautslipp innenlands var 53,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2010. Energieffektivisering og omlegging av energi i Norge fortrenger elektrisitetsproduksjon. Norge er tilknyttet det europeiske elektrisitetsnettet. Enovas tiltak i Norge vil fortrenge elektrisitetsproduksjon i Europa basert på ulike energikilder (Europeisk miks). Klimaeffekten basert på de realiserte prosjektene Enova har støttet  

tilsvarer en reduksjon på 4,3 millioner tonn CO2 årlig. Klimaeffekten av alle prosjekter Enova har inngått kontrakter for tilsvarer 9,3 millioner tonn i reduserte CO2- utslipp årlig. Sistnevnte utgjør 17 % av innenlandske utslipp av klimagasser. 

- Dette er betydelige tall som viser at det nytter. Enova har satset sterkt på å møte barrierene i markedet med kunnskap og kapital. Vi har vært risikoavlaster for en mengde prosjekter som ikke ville sett dagens lys uten en statlig medfinansiering. Mange prosjekter leverer også bedre enn forventet. Et godt eksempel på dette er Høg Jæren vindpark, som i desember 2011 meldte om 50 % høyere produksjon enn prognosene, avslutter Nakstad. 

Lenke til rapporten:  http://www.enova.no/publikasjonsoversikt/publicationdetails.aspx?publicationID=600

Trondheim, 1. mars 2012

For mer informasjon: 

Kommunikasjonsdirektør Bård Bjerkaker, tel. 900 67 007

Adm. Dir. Nils Kristian Nakstad, tel. 906 04 334

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Multimedia

Multimedia