Legger til rette for nye energi- og klimatiltak i kommunene

Enova og KS har undertegnet en revidert samarbeidsavtale om å utvikle gode energi- og klimaprosjekter i kommunesektoren.  Målet med avtalen er å legge til rette for at kommunene og fylkeskommune kan ta en ledende rolle i arbeidet med å få ned energiforbruket og klimagassutslippene.

Enova har det siste året fornyet sitt støttetilbud til blant annet offentlig sektor for å øke takten i energiomleggingsarbeidet.  Som ledd i avtalen skal KS og Enova i fellesskap utvikle nye verktøy for kommunesektorens arbeid med klima- og energiplanlegging, slik at det blir lettere å komme fra plan til handling. Gjennom økonomisk støtte fra Enova og felles informasjonstiltak har de to partene i stor grad bidratt til at 99,5 % av kommunene og fylkeskommunene nå har eller er i ferd med å få en klima- og energiplan. Nå skal dette følges opp med et internettbasert verktøy og veiledningstjeneste for produksjon av 2. generasjons planer og gjennomføring av nye tiltak.

Enova og KS har også bidratt til å få fortgang i kommunesektorens klima- og energiarbeid gjennom å etablere nettstedet www.norskeklimakommuner.no.  Her gis det en oversikt over status for den enkelte kommunes- og fylkeskommunes klima- og energiplaner. Nettstedet skal nå videreutvikles til også å bli en eksempelbank med tiltak til inspirasjon og etterfølgelse.

Det felles klima- og energiarbeidet følges dessuten opp med en landsomfattende kursserie med bygging av passivhus og energisparing som hovedtema.

Kontaktpersoner: 
Seniorrådgiver Kjersti Gjervan, Enova, tlf. 93083464.

Fagleder Kjetil Bjørklund, KS, tlf. 90687548.

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Dokumenter og linker