Nasjonal dugnad for fjerning av oljefyrer

Enova lanserte i dag en kampanje som skal stimulere til en nasjonal dugnad for å fase ut oljefyrene.

Kampanjen ble sparket i gang av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen, administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad, og ordfører i Oslo kommune, Fabian Stang, under et arrangement i regjeringskvartalet.

- Denne satsningen er et viktig bidrag i arbeidet med å få til en overgang fra fossile til fornybare energikilder. Å bytte ut oljefyrte energisentraler med fornybare løsninger er relativt enkelt, og vil i de fleste tilfeller være god økonomi. Minst like viktig er at man tar et ikke ubetydelig klimaansvar, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Enova har etablert et program for lokale energisentraler hvor det er enklere og hurtigere å søke om støtte til konvertering. Det er i tillegg etablert en online kalkulator hvor kommuner og bedrifter kan undersøke om de er støtteberettiget.

En ringerunde gjennomført av Enova til 161 av landets kommuner viser at disse eier rundt 1 000 kommunale oljekjeler, og at det er utviklet planer for å konvertere 381 av disse i løpet av få år.

- Vi vet at mange kommuner og bedrifter allerede har gjort et betydelig arbeid når det gjelder utfasing av oljekjelene. Dette er gledelig, men jobben er langt fra ferdig. Vi ønsker gjennom denne kampanjen å stimulere til at enda flere starter dette viktige arbeidet, sier Nakstad.

Enova understreker at satsningen er et godt supplement til fjernvarmeutbygging.

- I områder hvor det allerede eksisterer eller er gitt konsesjon til fjernvarme, så anbefalere vi kundene å knytte seg til dette. I områder uten fjernvarme er lokale energisentraler som benytter fornybare energikilder en utmerket løsning, sier Nakstad.

Omlegging til fornybar varme er blant de viktigste tiltakene for en mer klimavennlig bruk av energi i Norge og det kan frigjøre fornybar kraft for eksport.

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Multimedia

Multimedia