Norske kommuner vil energieffektivisere

Enova opplever stor pågang fra norske kommuner til kurs om energieffektivisering av bygg. Enova starter nå opp en landsomfattende kursserie for norske kommuner, finansiert av KRD, der målet er å hjelpe kommunene til å ta en ledende rolle med å redusere og legge om energibruken i norske bygg.

Regjeringen har allerede uttalte ambisjoner om at energibruken i bygg skal halveres innen 2040 og at alle bygg skal ha passivhusstandard innen 2020. Disse vurderingene bygger blant annet på rapporten fra en arbeidsgruppe ledet av Eli Arnstad, som presenterte forslag til mål og tidsplan for å øke energieffektiviteten i nye og eksisterende bygg.
- Selv om departementet ennå ikke har konkludert på tiltakssiden, er det åpenbart at kravene til mer energieffektiv byggeskikk vil skjerpes i årene som kommer, sier kommunalminister Liv Signe Navarsete.
– Jeg er derfor svært glad for at norske kommuner ønsker å gå foran i arbeidet med energieffektive bygg, enten det gjelder nybygg eller rehabilitering av eksisterende bygg, sier Navarsete.
– Vi har allerede flere gode forbildeprosjekter i norske kommuner, og jeg vil oppfordre kommunene til å ta i bruk virkemidlene Enova har for å realisere nye energieffektive bygg, sier statsråden. På kursene får kommunene vite mer om Enovas nye støtteprogram og mulighet til å diskutere kommunens prosjekter med en rådgiver fra Enova.
– Både mer informasjon om passivhus, energieffektivisering og drift av kommunal bygningsmasse blir sentrale tema i kursserien, opplyser seniorrådgiver Kjersti Gjervan i Enova.

Se også: https://www.viaregi.com/registration/deltagerweb.aspx?kid=583&pid=27358

 Ytterligere opplysninger:

Seniorrådgiver Kjersti Gjervan, Enova Tlf.: 930 83 464
Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner

Dokumenter og linker