Nye Hokksund ungdomsskole best i klassen

Nye Hokksund ungdomsskole blir det mest energieffektive bygg i Øvre Eiker. Med 2.4 millioner kroner i støtte fra Enova blir skolen bygd etter såkalt passivhusstandard. Øvre Eiker Kommune er den ambisiøse byggherren som med tydelige energimål er en pådriver for energi- og miljøriktig bygging i kommunen.

Passivhus, eller passivbygg er bygg som oppføres med betydelig lavere energibruk enn det som har vært vanlig. Energibehovet reduseres gjennom passive tiltak, som ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet og varmegjenvinning. Øvre Eiker kommune vedtok sin Energi- og klimaplan i juni 2009 og allerede 15. august i år startet byggingen av Nye Hokksund passivhus ungdomsskole. Nå vil de bruke den nye skolen som et ”fyrtårnprosjekt” som flere kan se på som et forbilde. Enova ser det som svært gledelig at Øvre Eiker har satt i gang prosjektet som passivhus og støtter prosjektet med 2,4 millioner kroner.
- Å få frem flere passivhus er viktig for å oppnå en vesentlig reduksjon av energibruken i bygg. Enovas nye støtteprogrammer som ble lansert 1. juni i år, er derfor i stor grad innrettet for å støtte kommuner og andre utbyggere som er ambisiøse i forhold til energieffektivitet, påpeker Tor Brekke som er Områdeleder for Offentlige bygg i Enova.

Kommunen tar ansvar for å redusere CO2-utslippene og ser det som viktig at man i offentlig sektor går foran med offensive energireduserende tiltak innen bygg.
- Øvre Eiker kommune har en tydelig energi- og miljøprofil og har allerede gjort en rekke Enøk- og energieffektiviseringstiltak i den eksisterende bygningsmassen. Når vi nå bygger en helt ny ungdomsskole med kulturbygg og flerbrukshall er det en selvfølge at vi satser på et ambisiøst forbildeprosjekt, sier sjefsingeniør Knut Thorsby i kommunen.

Thorsby poengterer at Enova-støtten var utløsende for å kunne gjennomføre  energitiltakene og oppnå passivhusnivå i prosjektet. Han peker samtidig på en viktig motivasjonsfaktor for å satse på passivbygg:
- Man kan velge å bygge ”billige” bygg med høye driftskostnader eller å satse på nybygg som får svært lave driftskostnader i hele byggets levetid. Det er det god kommuneøkonomi i.

Enova gir investeringsstøtte til merkostnaden for å løfte ambisjonsnivået fra minstekravene i teknisk forskrift til passivhusnivå. Det gis støtte til utredning av passivhusnivå i tidlig fase av planleggingen og i tillegg har Enova etablert et rådgiverteam med spisskompetanse innen passivhus som kan supplere utbyggers egne rådgivere i flere faser av byggeprosessen. Enova kjører også startkurs i planlegging av passivhus 

Så godt som alle norske kommuner har med støtte fra Enova utarbeidet Energi- og klimaplaner. Enova håper og tror at flere gjør som Øvre Eiker og setter planene ut i praksis.

FAKTA:
Nye Hokksund passivhus ungdomsskole

Ungdomsskole med cirka 400 elever
Skole med integrert kulturbygg og flerbrukshall
Areal: 6.850 kvadratmeter brutto
Ferdig: desember 2011
Enova-støtte: 2,4 millioner kroner

Merkostnad for passivhusnivå: 13,5 millioner

FAKTA:
Byggprogrammet for offentlige bygg har fire årlige søknadsfrister: 15. juli, 15. oktober, 15. januar og 15. april.

Veiledning om program, satser og søknadsprosedyre fås ved å kontakte Enova Svarer på tlf. 08049 eller e-post: svarer@enova.no

For programdetaljer, gå til: www.enova.no/bygg


Kontaktpersoner:

Øvre Eiker kommune
Knut Thorsby

Sjefsingeniør

Tlf.: 32 25 13 60

Mobil: 908 92 963
E-post: knut.thorsby@ovre-eiker.kommune.no

Enova SF
Tor Brekke
Områdeleder, Offentlige bygg
Mobil: 902 96 172
E-post: tor.brekke@enova.no

Statsforetaket Enova eies av Olje- og energidepartementet og er etablert for å fremme en klimavennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Målet er at det skal bli enklere for husholdninger, næringsliv og offentlige virksomheter å velge enkle, energieffektive og klimavennlige løsninger. For mer informasjon og gratis råd om energiomlegging, se www.enova.no eller ring Enova Svarer på tlf. 800 49 003

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass