Nytt støtteprogram for utskifting av oljekjeler

- Omlegging fra oljefyring til bioenergi har et stort potensial for reduksjon av klimautslipp. Oljefyring står for om lag seks prosent av utslippene i Norge. Dette et viktig område i oppfølgingen av klimameldingen og klimaforliket. Neste uke åpner Enova søknadsportalen for det nye støtteprogrammet ”Lokale Energisentraler”, og jeg vil oppfordre alle virksomheter med oljebaserte energisentraler til å bytte ut gamle oljekjeler så snart som mulig, understreker olje- og energiminister Åslaug Haga.

- Støtteprogrammet er åpent for alle virksomheter som ønsker å konvertere til fornybare energikilder, forklarer konst. administrerende direktør i Enova, Fridtjof Unander.
- Det er ingen nedre grense for energisentralenes størrelse og alle virksomheter i offentlig og privat sektor kan søke om støtte. Det finnes om lag 17 000 lokale større oljebaserte energisentraler i Norge som ligger innenfor målgruppen til dette programmet. Det er ønskelig med stor fart i energiomleggingen og vi har satt et krav om at anlegg som støttes må bygges innen 12 måneder, forklarer Unander. Samtidig har støtteprogrammet for lokale energisentraler en forenklet søknadsprosess i forhold til Enovas øvrige programmer og fra neste uke kan alle virksomheter med et organisasjonsnummer søke via Enovas nettbaserte søknadssenter.

Det nye støtteprogrammet for Lokale Energisentraler er et av tre programmer som også inkluderer Fjernvarme infrastruktur og Fjernvarme nyetablering. Sistnevnte er en videreføring av fjorårets program som oppnådde et rekordhøyt antall søkere i 2007. De nye programmene presenteres fredag 25. januar på Enovas varmekonferanse på Stiklestad.


Trondheim 24. januar 2008.

Kontaktpersoner i Enova:
Kommunikasjonsrådgiver Evy Aspheim, Mob. 406 09 502, evy.aspheim@enova.no
Konst. adm. direktør Fridtjof Unander Mob. 48868745, fridtjof.unander@enova.no


Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass