Økt kompetanse skal gi mer fornybar varme

Mangel på kompetanse hindrer økt utbredelse av anlegg basert på vannbåren, fornybar varme. Nå skal Enova i samarbeid med Lavenergiprogrammet og bransjeorganisasjonene sørge for at kunnskapen og kompetansen blant fagfolk i varmebransjen styrkes.

Enovas målsetning er at fornybar varme skal være den foretrukne form for oppvarming. En forutsetning for økt utnyttelse av fornybare energikilder til oppvarming, er systemer basert på vannbåren varme.
- Vi vet at mangel på kompetanse i hele verdikjeden for vannbåren varme er en barriere. Konsekvensen er at fornybar varme velges bort, eller at anleggene blir installert feil og derfor fungerer dårlig og gjør at kostnadene blir unødvendig høye, påpeker Helle Grønli, Områdeleder - fornybar varme i Enova.

Økt kompetanse vil gi mer fornybar varme. For å bidra til dette har Enova i samarbeid med Lavenergiprogrammet og bransjeorganisasjonene som representerer bredden i fagfeltet utarbeidet et kompendium som skal bidra til økt varmekompetanse. Kompendiet gir blant annet råd om beregning av effekt- og varmebehov, installasjon av anlegg basert på vannbåren varme, solfangere, bioenergianlegg, varmepumper, tilknytning til fjernvarme og ulike kombinasjonsløsninger.
Målet med kompendiet er å gi en samlet oversikt over hva som er viktig ved installasjon av ulike typer anlegg for produksjon og distribusjon av vannbåren varme i bygg.

Kompetansekompendium for varmeanlegg 2011

Kompendiet kan lastets ned på Enovas publikasjonssenter og Lavenergiprogrammets hjemmesider. Enova Svarer Næring vil dessuten svare på spørsmål knyttet til innholdet i kompendiet.

”Kompetansekompendium for varmeanlegg 2011” kan lastes ned på:

http://www.enova.no/minas27/publicationdetails.aspx?publicationID=546

Ta kontakt med Enova Svarer Næring på tlf. 08049
- eller send epost til: svarer@enova.no

Hele varmebransjen på kurs

Samtlige bransjeforeninger som har deltatt i utarbeidelsen av ”Kompetansekompendium for varmeanlegg 2011” arrangerer kurs for varmeinstallatører i løpet av året. Dette gjelder Norsk Bioenergiforening (NOBIO), Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL), Norsk Varmeteknisk Forening (NVF), Norsk Varmepumpeforening (NOVAP), Norsk Energi- og Miljøteknisk, Forening, Norsk Fjernvarme og Norsk Solenergiforening.

Kursoversikt 2011: 

Kurs Varighet Arrangør Sted Tid
Vannbåren varme 2 dager NVF og NRL Oslo 29.-30. mars
Vannbåren varme 2 dager NVF og NRL Trondheim 6.-7. april
Solenergi 2 dager Solenergiforeningen Bergen 12.-13. april
Fjernvarme 1 dag Norsk Fjernvarme Oslo 4. mai
Biovarme 2 dager NOBIO Oslo 4.-5. mai
Solenergi 2 dager Solenergiforeningen Oslo 11.-12. mai
Varmepumper 2 dager NOVAP Oslo 23.-24. mai
Varmepumper 2 dager NOVAP Oslo 7.-8. november


Sjekk videre informasjon om kursene på:
Lavenergiprogrammet: www.lavenergiprogrammet.no
NOBIO: www.nobio.no
NOVAP: www.novap.no
NRL: www.nrl.no
VVS-foreningen: www.vvs-foreningen.no
Fjernvarmeforeningen: www.fjernvarme.no
Solenergiforeningen: www.solenergi.no
Norsk Energi- og Miljøteknisk forening: http://www.vvs-foreningen.no


For ytterligere informasjon:
Enova SF
Helle Grønli
Områdeleder - fornybar varme
Mobil: +47 474 14 407
Epost: helle.gronli@enova.no

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Dokumenter og linker