Olja ut - fornybar bioenergi inn på Sundvolden Hotel

Enova har gitt drøyt 1,8 millioner kroner i støtte til å erstatte olje- og strømfyring med varme basert på bioenergi ved Sundvolden Hotel på Ringerike.

Det er Ringeriks-Kraft Produksjon AS som har søkt og fått støtte fra Enova til miljøomleggingen. Gjennom etableringen av en lokal energisentral fyrt med bioenergi, skal hotellet forsynes med mer enn 1,8 millioner kWh fornybar varme. Byggingen skal være avsluttet innen første halvår 2010. Sundvolden Hotel får i dag varmen fra olje og strøm. - Dette prosjektet er et godt eksempel på det store potensialet for å erstatte olje og strømfyring med fremtidsrettet, fornybar bioenergi. Konvertering til fornybar energi er et viktig satsingsområde og finansieringsprogram for Enova og vi ønsker flere søknader, sier rådgiver Trond Bratsberg i Enova SF. Enova, Trondheim 8.oktober 09

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner