Passivhusstandard krever kunnskapsløft

Myndighetenes målsetting om passivhusstandard i norske bygg fra 2020 krever en betydelig innsats for å heve kompetansen i byggenæringen. Dette kommer frem i en ny rapport Enova står bak. Sammen med Statens bygningstekniske etat (BE), SINTEF byggforsk, Husbanken og Lavenergiprogrammet har Enova kartlagt hvilke kunnskapsbehov som må fylles før passivhusstandard kan innføres.

 - Rapporten presenterer en oversikt over det tekniske underlaget som er nødvendig for å innføre passivhusnivå som standard, opplyser prosjektleder Ann Kristin Kvellheim i Enova. – Selv om det hittil er bygget ca. 21 000 passivhus i Europa, og ytterligere 50.000 er under prosjektering og oppføring det nærmeste året, trengs det ytterligere kunnskapsutvikling og tilpasning til norske forhold før en samlet byggenæring vil være i stand til å bygge etter fremtidens standard, understreker Kvellheim. – Blant annet er det behov for ytterligere 200 såkalte byggdetaljblader; beskrivelser av standardløsninger byggenæringen trenger for å bygge passivhus. I tillegg er det behov for flere forbildeprosjekter for å sikre trygge, gode løsninger, sier Ann Kristin Kvellheim.

Det er estimert at dette utviklingsarbeidet vil koste det offentlige og næringen ca. 45 millioner kroner per år, eller ca. 315 millioner kroner over en syvårsperiode.  - Tatt i betraktning at det i årene fremover skal investeres mange milliarder i energieffektiviseringstiltak i norske bygg, er dette en liten, helt avgjørende investering for å dekke kunnskapsbehovet som gjør hele byggenæringen i stand til å bygge passivhus, sier leder av Lavenergiprogrammet Guro Hauge. - En av de store utfordringene i tillegg til finansiering er mangelen på personer som kan gjennomføre arbeidet. Hensikten med prosjektet er derfor å få en bredt forankret plan mellom myndigheter og byggenæringen, for at man sammen kan jobbe systematisk med å dekke de behovene som rapporten avdekker, sier Guro Hauge.

Kommunal og regionaldepartementet arbeider med en storingsmelding om bygningspolitikken, som blant annet skal handle om effektive og miljøvennlige byggeprosesser. I en kommentar til rapporten sier kommunalminister Liv Signe Navarsete at rapporten er et viktig bidrag i det videre arbeidet med å finne aktuelle tiltak for å redusere energibruken i bygg.

Ytterligere opplysninger:

Seniorrådgiver Ann Kristin Kvellheim, Enova Tlf.: 402 30 315

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Dokumenter og linker