Potensial tilsvarende 40 Alta-kraftverk i industrien

Norsk landbasert industri har et teknisk potensial for å redusere sin energibruk med hele 17 TWh frem mot 2020. I tillegg kan rundt 10 TWh gjøres tilgjengelig gjennom utbygging av ekstern infrastruktur. Summen på 27 TWh tilsvarer rundt 40 Alta-kraftverk og innebærer en frigjøring av 29 prosent av industriens forventede energibruk i 2020. - Funnene i studien vil være sentrale i Enovas videre utvikling av virkemidler på industriområdet, sier områdeleder Marit Sandbakk i Enova.

Den landbaserte industrien er landets største sektor innen energibruk og sto for 35 prosent av Norges totale energiforbruk i 2007. Norsk industri er blant verdens mest kraftintensive, drevet av aluminiumsindustrien, ferrolegeringsindustrien samt treforedling og kjemisk industri. I tett samarbeid med industrien selv tok Enova i 2009 initiativ til å gjøre en gjennomgang av potensialet for energieffektivisering i norsk industri. 5,1 TWh ”gratis” Studien som nå foreligger dekker mer enn 95 prosent (76 TWh) av energibruken i norsk landbasert industri. De to største områdene som er identifisert, er at potensialet ved redusert bruk av primærenergi (elektrisitet, olje, gass og kull) utgjør 12 TWh og ekstern utnyttelse av spillvarme fra industrien kan stå for ytterligere 10 TWh. Realisering av spillvarmepotensialet krever tilstrekkelig etterspørsel og infrastruktur utenfor industrien. - En viktig del av potensialet er de 5,1 TWh som hindres av mangel på kompetanse og oppmerksomhet rundt energieffektivisering. Dette er så og si gratis energi som ligger hurtig tilgjengelig bare man får den nødvendige kunnskapen, understreker Sandbakk. Potensialet kan innfris dersom industrien forbedrer sitt spesifikke energibruk med 3,1 prosent årlig frem til 2020. Den totale kostnaden vil være på om lag 33 milliarder kroner. Av dette utgjør de lønnsomme tiltakene som ikke krever ekstern infrastruktur et investeringsbehov på 11 milliarder kroner. Fem fundamentale barrierer hindrer i dag realisering av det totale potensialet: • Manglende bevissthet og kompetanse • Manglende ekstern infrastruktur, • Umoden teknologi • Begrenset tilgang på kapital • Manglende bedriftsøkonomisk attraktivitet Studien, som er gjort i nært samarbeid med industrien, er utført av McKinsey & Company på vegne av Enova. Rapporten presenteres torsdag 4. februar i forbindelse med Energiuka som arrangeres hos Radisson SAS Scandinavia Hotell (i Holbergs gate) i Oslo kl 0850. Last ned rapporten via lenken under.

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner

Dokumenter og linker