Presseinvitasjon

I anledning av at Olje og energiminister Terje Riis-Johansen besøker Enova mandag 15. september, vil vi invitere pressen til et møte med ham og ledelsen i Enova.

Dette skjer kl. 14.00-14.30
Adresse er Enova, Abels gt. 5, Teknobyen, Trondheim

Pressemøtet vil finne sted på plassen utenfor Abels gt. 5

Vi vil sammen med statsråden sette fokus på potensialene for mer effektiv energibruk i bygg, som er et meget sentralt område for å oppnå nasjonale og globale klimamål.
Enova flytter om ett år inn i ett av landets mest energieffektive kontorbygg – Teknobyen III

I følge bl.a. EUs Fornybardirektiv og FNs Klimapanel er potensialet for energieffektivisering i bygg nærmere 30%!
Enova fører årlig statistikk over de byggene som inngår i vår portefølje (Bygg/markedsaktører i bransjen som vi har gitt støtte til). Statistikken har vist en urovekkende utvikling – nye bygg bruker mye mer energi enn gamle bygg – men nå ser vi tendenser til positiv utvikling.

Vi flytter om ett år inn i nye kontorlokaler, KLPs nybygg Teknostallen III, som er et såkalt ”Enova forbildebygg”. Dette er ett av de mest energieffektive bygg som oppføres i Norge i dag og Enova ønsker her å ha et spesielt aktivt forhold til sin energibruk.

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass