Rekordstor interesse for tiltakspakkemidler fra Enova

Enova har registrert svært stor interesse for sitt tiltakspakkeprogram for offentlige bygg. Totalt har Enova mottatt ca. 500 søknader innen programfristen 20. april. Det er søkt om midler for mer enn 5 milliarder kroner.

- Vi er meget godt fornøyd med den store interessen. Det er positivt at kommunene med dette viser oss at de har mange konkrete prosjekter og tiltak, sier adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova.

Saksbehandlere hos Enova er nå i full gang med å gjennomgå de mange søknadene fra offentlige byggeiere om ekstraordinære midler fra tiltakspakkeprogrammet.

Av regjeringens tiltakspakke på 20 milliarder kroner ble Enova tildelt 1,2 milliarder. Av disse midlene skal 400 millioner gå til støtteprogrammet for offentlige bygg.

Vi går nå grundig gjennom alle søknadene og vurderer disse opp mot de etablerte kriteriene for støtte.

- Det er et omfattende arbeid våre saksbehandlere skal gjennom, men vi satser på å gjøre jobben grundig og raskt. Den betydelige mengden gjør at vi ikke kan si noe mer før i løpet av den første uken i mai, understreker Nakstad.

Søknader fra hele landet
Det er innkommet søknader fra kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige institusjoner over hele landet. I tillegg til den geografiske spredningen, er også omfanget på de omsøkte beløpene stort.

Søknadene omfatter alt fra mindre tiltak i titusenkroner-klassen, opp til søknader på et tresifret antall millioner kroner. Totalt er det søkt om omlag 5 milliarder kroner til energieffektiviseringsprosjekter i søknadene som er kommet inn.

For ytterligere opplysninger, kontakt:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner