Stor interesse for Enovas støtteprogram for vindkraft

Enova har mottatt søknad om støtte til utbygging av vindkraft fra seks utbyggere innen fristens utløp 15. september. Noen aktører har levert søknader for flere utbyggingsalternativ.

- Vårt førsteinntrykk er at aktørene har gjort et godt forarbeid i utformingen av søknadene, sier programansvarlig for vindkraftprogrammet Espen Borgir Christophersen.

Enova rangerer søknadene etter kostnadseffektivitet. Det betyr at ikke alle prosjektene vil kunne motta støtte i denne runden. De prosjektene som ikke når opp vil kunne søke på nytt i neste utlysningsrunde. Enova tar sikte på å ha ferdigbehandlet alle søknadene i månedsskiftet november-desember.

- Enova er opptatt av forutsigbarhet og etterrettelighet i søknadsbehandlingen. Vi vil derfor nå sette oss grundig inn i søknadene slik at vi kan forsikre oss om at støtten blir gitt de beste prosjektene, avslutter Christophersen.


Fakta
Norge har mål om å bygge ut 3 TWh vindkraft i 2010, og Enova har som oppgave å bidra til at dette målet nås. Enova har siden 2001 støttet utbygging av vindkraftanlegg med en forventet produksjon på 1,4 TWh. Det vil si at ytterligere 1,6 TWh gjenstår å bygge ut for at målet kan nås.

Enovas vindkraftprogram


Trondheim 17.september 2008Kontaktpersoner i Enova:
Rådgiver Espen Borgir Christophersen, Tel. 90 16 41 72
Kommunikasjonsrådgiver Evy Aspheim, Tel. 40 60 95 02

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass