Strømsparing for deg i leilighet!

De som bor i leiligheter kan ikke alltid isolere ekstra eller velge nye oppvarmingsløsninger. - Ønsker du å få en lavere strømregning, og samtidig bli mer klimavennlig, er strømstyring et enkelt og behagelig valg. Den umiddelbare gevinsten er ofte også et bedre inneklima, anbefaler energirådgiver Trond Paasche i Enova.

Oppvarming er det som krever mest energi og mange bor i leiligheter der den eneste oppvarmingsmuligheten er bruk av strøm. Det finnes både enkle systemer som kun styrer varmeovner, og mer avanserte system som styrer både varme, lys, ventilasjon, alarmer/varsling og solavskjerming m.m. Det finnes løsninger for alle! Styringssystemer gjør livet enklere - Varmestyringssystemer er spesielt egnet for de som bor i lette byggkonstruksjoner som tre/bindingsverk og tømmerhus, eller eldre bygg med dårlig standard og lite isolasjon. Det samme gjelder de som bor i store leiligheter med flere rom som brukes på forskjellige tider av døgnet. Med styringssystemer slipper du å gjete ovnene hele tiden og det blir lettere å dele inn boligen i flere varmesoner, forklarer Paasche. De enkleste styringssystemene er billige og ikke mer komplisert enn at du kobler på en mottaker på varmeovnene. Dermed blir det mulig å programmere oppvarmingen slik at du ikke fyrer unødvendig, for eksempel senke temperaturen om natten og når du er på jobb. Alt dette gjør at du sparer penger på strøm. Husk på at om det står flere ovner i samme rom så må alle stilles likt. Dette gjelder både temperaturinnstilling og dag og nattsenking. Til eldre ovner finnes det ikke styringssystem så disse må skiftes ut om du ønsker å få mer styring på strømbruken. Deilig klima til lavere pris – med statsstøtte! Dersom du også velger å ta styring på mer enn bare varmen øker også potensialet for sparing, men investeringen øker da også samtidig. Hvis du ønsker å beregne lønnsomheten i din bolig, ta kontakt med Enovas gratis svartjeneste på telefon 800 49003. Det er fremdeles mulig å søke støtte gjennom Enova til innkjøp av styringssystemer. Støtten vil kunne dekke inntil 20 prosent av dokumenterte kostnader, begrenset oppad til kr 4.000,-. Søknader sendes på nett gjennom www.enova.no. FAKTA Fordeler med enkle systemer: • Svært enkel å montere • Enkel betjening • Bevisst kontroll over energibruken • Styringssignaler sendes via husets ledningsnett eller trådløst • Billig å anskaffe Fordeler med avanserte systemer: • Enkel drift, slipper manuell oppfølging • Deler huset inn i minst tre varmesoner • Har innstilling for nattestenging, daglig fravær og langtidsfravær • Muligheter til varslings- og alarmfunksjon gir tryggere hverdag sikret mot innbrudd, brann og vannlekkasjer • Mulighet for personlig tilpasning av lys, varme, ventilasjon og annet elektrisk utstyr Tips: Monteringskostnadene kan utgjøre en betydelig del av totalkostnadene. Innhent derfor pris fra flere installasjonsfirmaer.

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner