Tveita Borettslag blir klimaforbilde

Enova gir over 4 millioner kroner i støtte til stort energiprosjekt i Tveita Borettslag. Dette er et er et av de største borettslagene i landet og består av 3 blokker på 13 etasjer hver på til sammen 819 leiligheter.

- Tveita borettslag ble bygget i perioden 1967-69 og er et godt eksempel på hvor mye det er å hente ved å oppdatere energibruken i slike bygg, forteller seniorrådgiver Frode Olav Gjerstad i Enova, som oppfordrer alle borettslag til å finne ut hvordan de kan bli mer energieffektive. Når prosjektet til Tveita borettslag er gjennomført vil de ha redusert energiforbruket fra 279 kWh/m² til 138 kWh/m², noe som utgjør hele 11 millioner kWh pr år i besparelse. Fellesforbruket av strøm vil reduseres med i overkant av 400 000 kWh/år og med rundt 300 000 kWh/år i leilighetene. Det samlede energiresultatet tilsvarer energibruken i 500 vanlige Norske boliger. - Etter rehabilitering blir Energiforbruket ved Tveita Borettslag cirka på nivå med de nye byggeforskriftene (TEK07) og det er imponerende tatt i betraktning alle begrensningene som gjelder når en boligblokk rehabiliteres, forteller Gjerstad. Dette skal gjøres i Tveita borettslag: 1. Strakstiltak i varmesentralen for å redusere energitap og for å bygge om en oljekjele og forberede den for bio-olje. 2. Profesjonalisering av driften ved å lage drift- og vedlikeholdsinstruks, legge til rette for sentral overvåking og drift (SD) og innføre energioppfølgingssystem (EOS) 3. Trimme energitilførselen til radiatorkursene for å utnytte gratisvarme (fra sol, elektrisk utstyr og mennesker) og slik at de er tilpasset bygningene og krav til jevn innetemperatur. 4. Gjenvinne energi fra ventilasjon. 5. Modernisere/konvertere varmesentralen ved å bygge om flere oljekjeler til bio-olje og/eller investere i ny biopelletskjele. 6. Diverse tiltak som tids- og behovsstyring av belysning, mer energieffektiv tørkemetode i vaskeriene og informasjon om energisparing til beboerne. Flere av delprosjektene er satt i gang, men for de største delprosjektene gjenstår en siste godkjenning i forbindelse med en ekstraordinær generalforsamling.

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass