Vindkraftutbygging gjør folk mer positive til vindkraft

En ny undersøkelse viser at reell erfaring med vindkraft i nærområdet bidrar til positivt syn på vindkraft blant lokalbefolkningen. Dette bekrefter resultatene fra TNS Gallup sin undersøkelse ”Klimabarometeret” fra mai 2009, som viste at hele 72 prosent av befolkningen har et positivt inntrykk av vindkraft på land.

Spørreundersøkelsen er gjennomført blant 2189 personer som bor i kommuner der vindkraft er etablert eller planlagt bygget. 34 prosent av de spurte svarer at de har blitt mer positive til vindkraft etter at vindmøllene ble bygget ut. Spørreundersøkelsen som ble gjennomført i mai/juni i år, viser også at de som kan se vindmøllene fra egen bolig er de som er mest positive til vindkraft. Et utdrag fra undersøkelsen ble presentert under Enova og NVEs Vindkraftkonferanse tidligere i år. Nå foreligger undersøkelsen i sin helhet. – Dette er en viktig undersøkelse fordi den tar for seg holdningene til folk som er direkte berørt av vindkraft. Resultatene viser at det faktisk er en stor aksept i befolkningen for å ha vindmøller på land, sier områdeleder Espen Borgir Christophersen i Enova. Han mener motstandere av vindkraft fram til nå har lyktes i å skape en myte om at «ikke i min bakgård»-holdningen er utbredt når det gjelder vindmøller på land. - Denne undersøkelsen viser at vindmøllene skaper positiv oppmerksomhet i de områdene som blir utbygd. Dette kan kanskje være viktig informasjon for kommuner og utbyggere som planlegger en eventuell vindkraftutbygging, sier Espen Borgir Christophersen. Vindkraftundersøkelsen kan lastes ned i sin helhet ved å klikke på lenken under.

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Dokumenter og linker