DELÅRSRESULTAT


Farstad Shipping oppnådde i 2. kvartal driftsinntekter på NOK 248,9 mill. (NOK 201,7 mill. i 2. kvartal 1999). Økningen skyldes bedre markedsforhold samt økt antall skip i flåten. Bokført resultat før skatt ble NOK 53,6 mill. (NOK 39,3 mill.). Konsernets kontantstrøm*) i perioden er NOK 100,3 mill. mot NOK 77,4 mill. for samme periode i 1999.
*) Kontantstrøm er definert som resultat før skatt + avskrivinger + latent disagio vedr. selskapets pantegjeld i valuta.

Driftskostnadene for perioden ble NOK 123,2 mill. (NOK 106,9 mill.). Hovedårsaken til de økte kostnadene er økningen i antall skip. Driftsresultatet ble på NOK 79,4 mill. (NOK 56,6 mill.) etter at avskrivninger er utgiftsført med NOK 46,3 mill. (NOK 38,1 mill.). Netto finanskostnader ble NOK 25,8 mill. (NOK 17,3 mill.).

RESULTAT 1. HALVÅR 2000
For 1. halvår ble driftsinntektene NOK 465,3 mill. (NOK 401,8 mill.). Bokført resultat før skatt ble NOK 17,6 mill. (NOK 71,3 mill.) etter at det er utgiftsført NOK 67,4 mill. (NOK 17,9 mill. i 1. halvår 1999) i urealisert disagio knyttet til selskapets pantegjeld i valuta. Konsernets kontantstrøm (se ovenfor) i perioden er NOK 175,8 mill. mot NOK 163,3 mill. for samme periode i 1999.

Driftsresultatet ble på NOK 134,1 mill. (NOK 120,4 mill.). Driftskostnadene utgjorde NOK 240,5 mill. (NOK 207,3 mill.), ordinære avskrivninger NOK 90,8 mill. (NOK 74,2 mill.). Netto finanskostnader før urealisert disagio (se ovenfor) ble NOK 49,0 mill. (NOK 31,2 mill.).

FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR
Rentebærende pantegjeld pr. 30.06.00 utgjorde NOK 1.926,0 mill. (NOK 1.573,6 mill. pr. 30.06.99). Selskapets pantegjeld fordeler seg med 51% i USD, 18% i GBP og 31% i NOK. Denne fordelingen reflekterer selskapets internasjonale virksomhet. Utviklingen i valuta- kurser i 1. kvartal medførte en økning i kroneverdien av selskapets pantegjeld med NOK 67,0 mill. Pantegjelden betjenes i stor grad av befraktningsavtaler i tilsvarende valutaer. Rentebærende omløpsmidler utgjorde NOK 176,1 mill. (NOK 180 mill.).

Konsernets egenkapital pr. 30.06.00 er bokført til NOK 1.224,0 mill. tilsvarende NOK 27,33 pr. utestående aksje. Det ble i 1. kvartal kjøpt 551.500 egne aksjer, tilsvarende 1,2% av aksjekapitalen. Egenkapitalen er regnskapsmessig redusert med kostpris for disse aksjene. Basert på de megleranslag på skipsverdiene (basis certepartifrie) som ble innhentet fra 3 uavhengige meglere i juli 2000, er den verdijusterte egenkapitalen pr. aksje før skatt beregnet til NOK 52,45. Skipsverdiene er i gjennomsnitt ca. 8% høyere enn ved årsskiftet.

FLÅTEN
Siden forrige kvartalsrapport har Farstad kontrahert et plattformskip (PSV) av typen UT 745L ved Simek AS i Flekkefjord for levering i mai 2001. Far Senior og Far Sky - begge ankerhåndteringsskip (AHTS) - har returnert til Nordsjøen etter avsluttet oppdrag i Trinidad/Tobago, henholdsvis i juni og juli. Begge skipene går nå i spotmarkedet. Far Grimshader er tildelt en 8 måneders kontrakt med Norsk Hydro, med oppstart i begynnelsen av september.

Det IOS-eide skipet Lady Dawn har påbegynt en 12 måneders kontrakt i Malaysia, mens Far Sea nylig har fått bekreftet forlengelse av sin kontrakt i Brasil med 2,5 år. Far Minara er solgt til Kina og vil bli overlevert de nye eierne i september. Skipet vil umiddelbart forlate Nordsjøen.

MARKED/BESKJEFTIGELSE
Etter et betydelig fall i etterspørselen etter supplyskip i Nordsjøen i årets to første måneder, har etterspørselen gradvis bedret seg utover våren, og var i mai/juni på samme nivå som sommeren 1999. Det var en periode frykt for at fallet i etterspørselen kombinert med levering av mye ny tonnasje skulle skape en ubalanse i markedet som det ville ta tid å gjenopprette. Netto avgang av tonnasje fra Nordsjøen har imidlertid vært større enn antatt. I tillegg har flere plattform supplyskip fått langsiktige oppdrag utenfor det tradisjonelle supplyskipsmarkedet (bl.a. kabellegging).

Begge de nevnte forhold har medført at utnyttelsesgraden for Nordsjøtonnasjen i vår og sommer har vært høy. Ratenivået i årets to første måneder var lavt. Deretter har en sett en klar bedring. Mai, juni og juli har vært gode måneder for tonnasjen i spotmarkedet. Ratenivået forventes å holde seg på et tilfredsstillende nivå utover høsten. Et brukbart marked i vintermånedene er avhengig av at det fortsatt blir netto avgang av tonnasje fra Nordsjøen. Farstad Shipping har for tiden tre skip i spotmarkedet.

I Australia/Østen har aktiviteten vært stabil og omtrent på samme nivå som for slutten av 1999. Oppgangen har latt vente på seg. Det er ikke forventet noen vesentlig økning i aktiviteten det kommende halvåret. To av skipene i IOS flåten har kortsiktig beskjeftigelse.

I Brasil har aktiviten i perioden vært som forventet. De utenlandske oljeselskapers økende aktivitet i området, forventes etter hvert å ville gi økt etterspørsel etter supplyskip i regionen. I tillegg til disse områdene vil den økte dypvannsaktiviteten i Vest-Afrika være viktig for å opprettholde markedsbalansen i Nordsjøen. Det samme gjelder den økte oljeaktiviteten i Middelhavet.

Nåværende kontrakter gir selskapet en kontraktsdekning på ca. 87% i 3. kvartal og ca. 78% i 4. kvartal.

22. august 2000
Styret

Abonner

Dokumenter og linker