DELÅRSRESULTAT - Farstad Shipping ASA


Farstad Shipping oppnådde for årets tre første måneder driftsinntekter på NOK 235,3 mill. (NOK 216,5 mill. i 2000).

Bokført resultat før skatt ble på NOK 26,2 mill. (underskudd NOK 2,9 mill. i 1. kv.2000) Konsernets kontantstrøm*) i perioden er NOK 78,3 mill. mot NOK 75,5 mill. for samme periode i 2000.
*)Kontantstrøm her definert som resultat før skatt + avskrivinger+ latent disagio vedr. selskapets pantegjeld i valuta.

Driftskostnadene for perioden ble NOK 121,1 mill.(NOK 117,3 mill.). Resultat før avskrivninger og finans ble på NOK 114,2 mill. (NOK 99,1 mill.). Avskrivninger utgjør NOK 45,4 mill. (NOK 44,4 mill.). Netto finanskostnader ble NOK 39,7 mill. (NOK 53,2 mill.) etter at det er utgiftsført urealisert disagio med NOK 3,9 mill. (NOK 29,5 mill.) knyttet til selskapets pantegjeld i valuta.

FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR
Rentebærende pantegjeld pr. 31.03.01 utgjorde NOK 1809,3 mill.(NOK 1.927,8 mill.). Selskapets pantegjeld fordeler seg med 55,8% i USD, 17,9% i GBP, 26,3% i NOK. Denne fordelingen reflekterer selskapets internasjonale virksomhet. Pantegjelden betjenes i stor grad av befraktningsavtaler i tilsvarende valutaer. Det er i perioden betalt avdrag med NOK 71,0 mill. Rentebærende omløpsmidler utgjorde ved kvartalskiftet NOK 267,2 mill. (NOK 249,0 mill.).

Konsernets egenkapital pr. 31.03.01 er bokført til NOK 1398,8 mill. (NOK 1.206,1 mill.) tilsvarende NOK 31,64 pr. aksje (NOK 26,94 pr. aksje). Bokført egenkapitalandel utgjør 41,5% (36,5%). Selskapet eier pr 31.3.01 1.126.100 egne aksjer, tilsvarende 2,5% av aksjekapitalen. Egenkapitalen er regnskapsmessig redusert med kostpris for disse aksjene.

Farstad Shipping innhenter verdianslag på selskapets tonnasje to ganger i året, ved års- og halvårs- skifter. Det er således ikke innhentet nye megleranslag pr. 31.03. Basert på de megleranslag på skipsverdiene (basis certepartifrie) som ble innhentet fra 3 uavhengige meglere i januar 2001, er den verdijusterte egenkapitalen pr. aksje før skatt beregnet til NOK 65,59 (NOK 45,06). For nærmere informasjon om verdiene pr. 31.12.00, vises til selskapets årsrapport for 2000.

FLÅTEN/ BESKJEFTIGELSE
Det har i kvartalet ikke skjedd noen endring i flåtesammensetningen. Det har ikke vært uforutsette driftsforstyrrelser av vesentlig karakter. Av den heleide flåten har to skip operert i spotmarkedet. Det er i perioden inngått flere nye langsiktige kontrakter på gode ratenivå.

Far Superior, plattform supplyskip av typen UT 705, bygget i 1990, har fått to års kontrakt med to årlige opsjoner for Amerada Hess på britisk sokkel fra desember i år. Skipet skal opereres gjennom Team Marine.

Far Scotsman, plattform supplyskip av typen ME 202, bygget i 1982, har fått kontrakt på seks måneder pluss inntil 6 månedlige opsjoner for det samme selskapet. Oppstart på denne kontrakten er april i år.

Far Supplier, plattform supplyskip av typen VS 483, bygget i 1999, har fått forlenget sin kontrakt med ASCo/BP Norge for ytterligere tre år fra november i år.

Far Spirit, plattform supplyskip av typen UT 706, bygget i 1983, har fått forlenget sin kontrakt med ASCo/BP Norge for ytterligere tre år fra november i år.

Nybygget Far Scotia, plattform supplyskip av typen UT 755 under bygging ved Aker Brattvaag for levering i juli i år, har fått to års kontrakt for ASCo UK i Aberdeen. I tillegg til den faste perioden på 2 år har ASCo tre ett-års opsjoner.

Nybygget Far Swan, plattform supplyskip av typen UT 745L under bygging ved Simek AS, Flekkefjord, for levering i mai i år, har fått to års kontrakt for ASCo UK i Aberdeen.

Total kontraktsverdi for disse kontraktene utenom opsjoner er ca. NOK 500 mill. Kontraktene innebærer at Farstad har en kontraktsdekning på ca 80% for resten av året og 60% for 2002.

De IOS-eide skipene i Østen/Australia har hatt god beskjeftigelse i kvartalet.

MARKED/BESKJEFTIGELSE
Etterspørselen etter supplyskip i Nordsjøen var i 1. kvartal lavere enn for 4. kvartal 2000 (ca. 4%), men ca. 5% høyere enn for tilsvarende periode i 2000. Den netto avgang av tonnasje fra Nordsjøen som en opplevde i 2000, fortsatte gjennom 1. kvartal. Gjennomsnittlig utnyttelsesgrad for den samlede Nordsjøtonnasjen for kvartalets tre måneder var på henholdsvis 88%, 91%, 92% (mars). Gjennomsnittet for 4.kvartal 2000 var 92%, mens det for 1. kvartal 2000 var så lavt som 82%.

Ratenivået i spotmarkedet ble spesielt for januar, lavere enn forventet. I februar og mars fikk en perioder med gode rater, men det er først i april at ratene har holdt seg på et høyt nivå gjennom hele måneden. Ratene forventes å holde seg på et høyt nivå de kommende månedene.

I Australia/Østen har aktiviteten i 1. kvartal holdt seg på omtrent samme nivå som 4. kvartal 2000. Det er i det siste kommet signaler om økende etterspørsel i regionen. Aktiviten i Brasil har i kvartalet ligget på forventet nivå. Både Petrobras og de utenlandske oljeselskapene sine planer gir forventninger om økt etterspørsel etter supplyskip i regionen.

En oljepris på dagens nivå forventes å gi økt aktivitet både i og utenfor Nordsjøen. Nye behov for båttjenester må i stor grad dekkes ved å hente båter fra Nordsjøen. Om den forventede økning i etterspørselen blir stor nok til å ta unna det antall nybygg som kommer, uten at det gir vesentlig ratefall, er fortsatt usikkert. Svaret på dette vil en i stor grad ha i løpet av andre halvår i år. Det er grunn til å tro at dersom en unngår nye kontraheringer av betydning, vil overskuddstonnasjen bli relativt raskt absorbert av markedet.

Aksjonærforhold
Aksjekursen har i løpet av kvartalet beveget seg mellom NOK 33,00 og NOK 45,80 og var ved utgangen av kvartalet NOK 45,80. Kursen pr. 31.03.01 gir en børsverdi på selskapet på ca. NOK 2.0 mrd. Antall aksjonærer er ca 1.900. Utenlandske aksjonærer eier ca. 9,5% av aksjene.


Styret

Fullstendig pressemelding med tabell er tilgjengelig på følgende link:

Dokumenter og linker