Endelig årsregnskap 2011

Revidert årsregnskap for 2011 fra Farstad Shipping er godkjent av selskapets styre den 28. mars 2012. Foreløpig regnskap ble publisert 16. februar 2012. Sammenlignet med foreløpig regnskap er det i det endelige regnskapet foretatt en omklassifisering av NOK 39,5 mill. fra skatt til fraktinntektsreduksjon. Omklassifiseringen knytter seg til utenlandsk skatt beregnet av opptjente fraktinntekter i det aktuelle land. Fraktinntekter, driftsresultat og skatter er dermed redusert med NOK 39,5 mill. Resultat etter skatt er uendret. Oppdaterte regnskapstall følger vedlagt.

Årsrapport med fullstendig årsregnskap vil bli gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside fredag 30. mars, og vil også bli utsendt til samtlige aksjonærer sammen med innkallingen til ordinær generalforsamling.

Ordinær generalforsamling avholdes 15. mai 2012. Styret har foreslått for generalforsamlingen et utbytte på kr 5,00 pr. aksje for regnskapsåret 2011. Forutsatt at generalforsamlingen godkjenner forslaget, vil aksjen bli handlet eksklusiv utbytte fra og med 16. mai 2012.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 54 skip (30 AHTS, 21 PSV og 3 SUBSEA) og 6 PSV og 2 AHTS under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 2000. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dokumenter og linker