FAR - Betydning av endringer i den norske rederiskatteordningen

I en presskonferanse på fredag ettermiddag opplyste regjeringen at de i statsbudsjettet vil legge fram forslag til en framtidig skatteordning for rederiene med virkning fra 1. januar 2007.  Regjeringen vil foreslå at rederiene i fremtiden får skattefritak på linje med det som er vanlig i EU-landene.  Isolert sett ville dette ha vært positivt for Farstad Shipping.
 
For å kunne delta i denne nye ordningen, foreslår imidlertid Regjeringen at rederiene må innbetale en skatt basert på en inntekt som ikke har vært skattepliktig i den gjeldende rederiskatteordningen.  Da Farstad Shipping valgte å gå inn i denne ordningen i 1997, var det med et sterkt ønske om å kunne videreutvikle selskapet innenfor et norsk konkurransedyktig skattesystem. Intensjonen vår den gang var å forbli en langsiktig aktør innenfor et stabilt norsk skattesystem.
 
Siden 1997 har vi innenfor ordningen gjennomført investeringer for ca NOK 5,7 mrd. Vi har hatt en netto økning i flåten på 9 skip til 32 skip. I tillegg har vi nå et investeringsprogram på 10 skip.  Dette representerer ca NOK 4,3 mrd. i nye investeringer.  En vesentlig del av investeringene på til sammen ca 10 mrd. er tonnasje bygget i Norge og med norsk utstyr. Investeringene er delvis finansiert av den skatten som regjeringen nå vil innkreve.
 
Farstad Shipping har i tråd med gjeldende regler behandlet denne skatten som ubeskattet egenkapital.  Vår intensjon har vært å forbli i ordningen. Skatten ville derfor aldri ha kommet til betaling med mindre rederiet brøt regelverket for ordningen. At regjeringen nå går til det skritt å kreve innbetalt denne skatten, oppfattes som et klart løftebrudd. Det er en betydelig straff for et selskap som lojalt har utviklet seg som et bærekraftig rederi med utgangspunkt i et sterkt maritimt kluster på Nordvestlandet og innenfor de rammebetingelser som norske myndigheter har gitt næringen.  Nok en gang får vi demonstrert den totale mangelen på, og forståelse for behovet av, stabile rammevilkår for vår næring. Det er med beklagelse vi nå konstaterer at beslutningen i 1997 om å gå inn i den eksisterende skatteordningen, var feil.
 
Hva regjeringen mener med "innbetaling av de opparbeidede skatteforpliktelsene" er ikke endelig klarlagt. Signaler som vi fikk utover gårsdagen om hvordan denne skatten er tenkt beregnet, viser seg å kunne gi selskapet en økt skatteforpliktelse på inntil NOK 1 mrd., i verste fall mer. Dette tilsvarer ca NOK 25 pr. aksje og vil medføre at vår egenkapitalandel umiddelbart reduseres fra ca 44 % til ca ca 33 %.
 
Det sier seg selv at dette vil ha alvorlige konsekvenser for den videre utviklingen av selskapet og gi en betydelig konkurransevridning i forhold til selskaper i andre skatteregimer. En slik innkreving vil redusere våre fremtidige investeringer i størrelsesorden 5 mrd. Dette vil særlig ramme norske verft og utstyrleverandører. Hvilke andre konsekvenser dette vil gi, må utredes nærmere.
 
Det er et paradoks at regjeringens forslag om skatteinnkreving kommer omtrent samtidig med at vi skal arrangere dåp for vårt nye flaggskip Far Sapphire. Dette er et flerbruksskip til en kostnad på ca NOK 500 mill. hvor miljøhensyn er tillagt betydelig vekt. Skipet er utviklet i vår region av Rolls Royce Marine på oppdrag av Farstad Shipping. Det bygges lokalt ved Aker Langsten i Tomrefjord.  En betydelig del av utstyret om bord i skipet er norskprodusert.  Skipet vil få norsk besetning og gi 30 nye arbeidsplasser. 
 
 
Lørdag 15. september vil skipet bli presentert for publikum i Ålesund havn. Vi skulle ønske at beslutningstagere knyttet til de nye skattreglene, ville ta turen til Ålesund på lørdag for å se hva som i dag skapes av nyutviklet teknologisk avanserte produkter i samspillet mellom rederi, designere og utstyrsprodusenter i Norge. Banebrytende teknologi som bidrar til styrket konkurranseevne i det internasjonale marked for de utstyrsleverandører det her er tale om.  Den skatten som nå foreslås innbetalt, tilsvarer investeringen i 8-10 slike skip.
 
En skisse av skipet følger som vedlegg til denne pressemelding.
 
 
Kontaktpersoner:
Karl-Johan Bakken, CEO           + 47 901 05 697
Torstein L. Stavseng, CFO          +47 911 07 001
 
 
 
Farstad Shipping har i dag en flåte på 47 skip (21 PSV og 26 AHTS) og 11 skip (7 AHTS, 3 PSV, 1 CSV) under bygging ved norske verft. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Singapore og Macaé. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1.450. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

Abonner

Dokumenter og linker