FAR - DELÅRSRESULTAT

Sammendrag:
Farstad Shipping oppnådde i 4. kvartal en kontantstrøm på NOK 144,8 mill. (NOK 146,4 mill. i 4. kvartal 2001) og et resultat før skatt på NOK 143,3 mill (NOK 111,0). For 2002 samlet ble kontantstrømmen på NOK 565,4 mill. (NOK 533,7 mill. ekskl.salgsgevinst) og et resultat før skatt på NOK 530,5 mill. (NOK 426,3 mill.). Styret foreslår et utbytte på kr 2,50 pr. aksje. Styret er godt fornøyd med resultatet, spesielt i lys av et i perioder svakt Nordsjømarked. Utsiktene for 2003 er usikre i Nordsjøen, spesielt på grunn av antall nybygg som skal leveres. Aktiviteten i markedene utenfor Nordsjøen er fortsatt god.

RESULTAT 4. kvartal 2002
Farstad Shipping oppnådde i 4. kvartal driftsinntekter på NOK 320,3 mill. (NOK 314,9 mill. i 4. kvartal 2001). Driftskostnadene for perioden ble NOK 150,3 mill. (NOK 139,9 mill.). Økningen skyldes bl.a. økning i selskapets flåte. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 113,0 mill. (NOK 125,2 mill.) etter at avskrivninger er utgiftsført med NOK 57,0 mill. (NOK 49,8 mill.). Netto finans ble positiv med NOK 30,3 mill. (negativ med NOK 14,2 mill.) etter at det er inntektsført urealisert valutagevinst med NOK 55,6 mill (inntektsført NOK 14,4 mill.) knyttet til selskapets langsiktige forpliktelser i valuta. Resultat før skatt ble NOK 143,3 mill. (NOK 111,0 mill.). Konsernets kontantstrøm*) i perioden er NOK 144,8 mill. mot NOK 146,4 mill. for samme periode i 2001.
 
RESULTAT PR. 31.12.2002
Driftsinntektene pr. 31.12. ble NOK 1.277,4 mill. (NOK 1.240,7 mill. i 2001 inkl. salgsgevinst på NOK 63,2 mill.). Driftskostnadene utgjorde NOK 591,3 mill. (NOK 509,6 mill.), og ordinære avskrivninger NOK 220,3 mill. (NOK 185,7 mill.). Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 465,8 mill. (NOK 545,4 mill. inkl. salgsgevinst).
 
Netto finans ble positiv med NOK 64,7 mill. (negativ med NOK 119,0 mill.) etter at det er inntektsført urealisert valutagevinst med NOK 185,1 mill. (inntektsført NOK 15,1 mill.). Resultat etter skatt ble NOK 497,8 mill. (NOK 410,3 mill.) etter at det er utgiftsført skattekostnad på NOK 32,6 mill. (NOK 16,1 mill.). Konsernets kontantstrøm*) for perioden er NOK 565,6 mill. mot NOK 596,9 mill. (inkl. salgsgevinst NOK 63,2 mill.) for samme periode i 2001.
*) Kontantstrøm er definert som resultat før skatt + avskrivinger -/+ latent valutagevinst/tap vedr. selskapets pantegjeld i valuta og egenkapital i datterselskaper.
 
 
FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR
I balansen pr. 31.12.02 utgjør rentebærende gjelds- og leasing forpliktelser tilsammen NOK 2.530,3 mill. (NOK 2.363,9 mill. pr. 31.12.01). Selskapets gjeld fordeler seg med 42,6% i USD, 31,7% i GBP, 24,8% i NOK og 0,9% i AUD. Denne fordelingen reflekterer selskapets internasjonale virksomhet. Pantegjelden betjenes i stor grad av befraktningsavtaler i tilsvarende valutaer. Det er i 2002 nedbetalt gjeld og leasingforpliktelser med NOK 377,4 mill. Det er i perioden tatt opp ny gjeld og leasingforpliktelse med NOK 686,0 mill. Rentebærende omløpsmidler utgjorde NOK 681,8 mill. (NOK 446,7 mill.).
 
Konsernets egenkapital pr. 31.12.02 er bokført til NOK 1.921,9 mill. (NOK 1.587,6 mill.) tilsvarende NOK 49,28 (NOK 39,10) pr. aksje. Selskapet hadde ved årsskiftet en beholdning på 1.000.000 egne aksjer, tilsvarende 2,5% av aksjekapitalen. Egenkapitalen er regnskaps- messig redusert med kostpris for disse aksjene.
 
Basert på de megleranslag på skipsverdiene (basis certepartifrie) som ble innhentet fra 3 uavhengige meglere pr. 31.12.02, er den verdijusterte egenkapitalen pr. aksje før skatt (etter foreslått utbytte) beregnet til NOK 87,47 (NOK 79,70). Dette gir en verdijustert egenkapitalandel på 54,9% (55,7%). I gjennomsnitt har verdifallet på flåten gjennom året vært ca. 5%. For den eldste delen av flåten ligger verdifallet på rundt 10%. Markedsutsiktene og få relevante salg i annenhåndsmarkedet gjør at der er en usikkerhet ved verdianslagene, spesielt for den eldre tonnasjen.
 
FLÅTEN /BESKJEFTIGELSE
IOS fikk levert plattformskipet Lady Grete i desember. Skipet gikk umiddelbart til Australia/Østen for langsiktige oppdrag. Utover dette har det ikke skjedd endringer i flåten i 4. kvartal. Av selskapets flåte i Nordsjøen, har kun 1 skip gått i spotmarkedet i 4. kvartal. De IOS eide skipene i Østen/Australia har også i dette kvartalet hatt god beskjeftigelse.
 
Selskapet har for tiden 8 skip under bygging (5 ved norske verft). Av disse bygges 3 for IOS og 3 for BOS i Brasil.
 
MARKED
Fallende etterspørsel og levering av flere nybygg satte sitt preg på ratenivået spesielt i siste del av 4. kvartal. Statistikk for den samlede Nordsjøtonnasjen viser en gjennomsnittlig utnyttelsesgrad for 4. kvartal på 91% noe som burde ha gitt et bedre ratenivå i spotmarkedet enn det oppnådde. Noe av forklaringen ligger i at skip på faste kontrakter i perioder ble markedsført i spotmarkedet som følge av overkapasitet hos befrakterne. Dette har også ført til at periodekontrakter er kansellert og at utgåtte kontrakter ikke er blitt fornyet.
Totalt for året ble den gjennomsnittlige utnyttelsesgraden på 92% mot 94% i 2001. For 2003 forventes etterspørselen etter supplyskip i Nordsjøen å ligge på samme nivå som for 2002. Og med et stort antall nye skip som fortsatt skal leveres, vil en måtte forvente et fortsatt presset ratenivå utover våren. Det er derfor helt nødvendig med netto avgang av tonnasje fra Nordsjøen for å gjenopprette markedsbalansen i dette markedet.
 
Markedene utenfor Nordsjøen ser ut til å opprettholde aktiviteten for inneværende år. I tillegg til fortsatt behov for Nordsjøtonnasje er det et utskiftingsbehov av den eldre tonnasjen i markedene utenfor Nordsjøen.
Selskapets kontraktsdekning for første halvår 2003 er 85% og 65% for andre halvår 2003.
 
AKSJONÆRFORHOLD
Aksjekursen har i løpet av kvartalet beveget seg mellom NOK 34,00 og NOK 43,00 og var ved utgangen av kvartalet NOK 41,50. Kursen pr. 31.12.02 gir en børsverdi på selskapet på ca. NOK 1,6 mrd. Antall aksjonærer er ca. 1.550. Utenlandske aksjonærer eier ca. 8,3% av aksjene. Farstad Shipping har i 4. kvartal ervervet ytterligere 700.000 egne aksjer. Selskapet hadde ved årsskiftet en beholdning på 1.000.000 egne aksjer, tilsvarende 2,5 % av aksjekapitalen. Utestående aksjer, eksklusive egne aksjer, var ved årsskiftet 39 mill. aksjer.
 
GENERALFORSAMLING 6. MAI 2003.
Styret vil overfor generalforsamlingen foreslå et utbytte på kr 2,50 pr. aksje.
 
 
Styret
 
 

Abonner

Dokumenter og linker