FAR - DELÅRSRESULTAT


Farstad Shipping oppnådde i 2. kvartal driftsinntekter på NOK 373,6 mill. (NOK 248,9 mill. i 2. kvartal 2000) inklusiv salgsgevinst på NOK 63,0 mill. Resultatet før skatt ble NOK 133,5 mill. (NOK 60,0 mill.). Konsernets kontantstrøm*) i perioden er NOK 217,5 mill.(inkl. salgsgevinst) mot NOK 100,3 mill. for samme periode i 2000.
*) Kontantstrøm er definert som resultat før skatt + avskrivinger + latent disagio vedr. selskapets pantegjeld i valuta.

Driftskostnadene for perioden ble NOK 120,0 mill. (NOK 123,2 mill.). Driftsresultatet ble på NOK 208,5 mill. (NOK 79,4 mill.) etter at avskrivninger er utgiftsført med NOK 45,1 mill. (NOK 46,3 mill.). Netto finanskostnader ble NOK 75,0 mill. (NOK 19,4 mill.) etter at det er utgiftsført urealisert valutatap med NOK 38,9 mill (inntektsført NOK 6 mill i 2. kvartal 2000) knyttet til selskapets pantegjeld i valuta.

RESULTAT 1. HALVÅR 2001
For 1. halvår ble driftsinntektene NOK 608,9 mill. (NOK 465,3 mill.). Resultat før skatt ble NOK 162,5 mill. (NOK 61,5 mill.) etter at det er utgiftsført NOK 42,7 mill. (NOK 23,5 mill. i 1. halvår 2000) i urealisert valutatap knyttet til selskapets pantegjeld i valuta. Konsernets kontantstrøm (definisjon se ovenfor) i perioden er NOK 295,8 mill. mot NOK 175,8 mill. for samme periode i 2000.

Driftsresultatet ble på NOK 277,3 mill. (NOK 134,1 mill.). Driftskostnadene utgjorde NOK 241,1 mill. (NOK 240,5 mill.), ordinære avskrivninger NOK 90,5 mill. (NOK 90,8 mill.). Netto finanskostnader før urealisert disagio (se ovenfor) ble NOK 72,0 mill. (NOK 49,0 mill.).

FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR
Rentebærende pantegjeld pr. 30.06.01 utgjorde NOK 1.925,9 mill. (NOK 1.882,1 mill. pr. 30.06.00). Selskapets pantegjeld fordeler seg med 50,6 % i USD, 26,9 % i GBP og 22,5 % i NOK. Denne fordelingen reflekterer selskapets internasjonale virksomhet. Pantegjelden betjenes i stor grad av befraktningsavtaler i tilsvarende valutaer. Det er i halvåret betalt avdrag med NOK 149,7 mill. Rentebærende omløpsmidler utgjorde NOK 357,3 mill. (NOK 176,1 mill.).

Konsernets bokførte egenkapital pr. 30.06.01 er NOK 1.505,2 mill. tilsvarende NOK 34,44 pr. utestående aksje. Det ble i 2. kvartal kjøpt 503.300 egne aksjer. Totalt har selskapet pr. 30.06.01 ervervet 1.629.400 egne aksjer tilsvarende 3,6 % av aksjekapitalen. Egenkapitalen er regnskapsmessig redusert med kostpris for disse aksjene. Etter halvårsskiftet har selskapet ervervet ytterligere 270.000 egne aksjer.

Basert på de megleranslag på skipsverdiene (basis certepartifrie) som ble innhentet fra 3 uavhengige meglere i juli 2001, er den verdijusterte egenkapitalen pr. aksje før skatt beregnet til NOK 69,63 (NOK 52,45 pr 30.06.00). Det er ingen vesentlige endringer i skipsverdiene sammenlignet med årsskiftet.

FLÅTEN
I 2. kvartal har Farstad tatt levering av Far Swan, et plattformskip av typen UT 745L fra Simek AS i Flekkefjord. Skipet gikk direkte inn på 2 års kontrakt til ASCO plc. Plattformskipet Far Scotia ble levert fra Brattvaag Skipsverft AS i midten av juli og gikk inn på 2 års kontrakt med ASCO. Lochnagar (spesialfartøy for legging av fleksible rørledninger) ble solgt i slutten av mai.

Det er også i dette kvartalet inngått langsiktige kontrakter på gode ratenivå. Det er inngått avtale med ASCO plc i Aberdeen om 2 års forlengelse av de eksisterende kontrakter for PSV'ene Far Supporter, Far Service og Far Server. Dette medførte at befraktningsavtalene for Far Server og Far Service er forlenget til 31.12.05, mens avtalen for Far Supporter er forlenget til 09.03.05.

For nybygget UT 722 L TBN Far Scout, som vil bli levert fra Langsten Slip & Båtbyggeri AS i oktober i år, er det inngått en 20 måneders (pluss 3x2 års opsjon) befraktningsavtale med Norsk Hydro. Total verdi for de 4 kontraktene (utenom opsjoner) er ca. NOK 315 millioner.

Det IOS eide ankerhåndteringsskipet Lady Elaine gikk i slutten av april fra Singapore. Skipet ankom Nordsjøen i slutten av mai og har gått i spotmarkedet. Skipene Lady Kari-Ann og Lady Cynthia har begge fått forlenget sine befraktningsavtaler med 12 måneder. Som en del av avtalen med det australske oljeselskapet Woodside overtok IOS i august oljeselskapets supplyflåte; 2 AHTS og 1 PSV.

MARKED/BESKJEFTIGELSE
Etterspørselen i 2. kvartal steg med ca. 10% i forhold til 1. kvartal. Til tross for levering av flere nybygg var antall supplyskip i Nordsjøflåten forholdsvis konstant. Gjennomsnittlig utnyttelsesgrad for den samlede Nordsjøtonnasjen for 1. halvår ble på 93,9% mot 86,8% for tilsvarende periode i 2000. Gjennomsnitt for 2. kvartal var på 97,5%, mens det for 1. kvartal var på 90%.

Ratenivået i spotmarkedet har holdt seg høyt gjennom hele kvartalet. Så langt i 3. kvartal har det fortsatt vært gode rater, men med noe større fluktuasjoner enn det som var tilfellet i 2. kvartal. Utsiktene fremover i Nordsjøen vil avhenge av utviklingen på tilbudssiden. Det er forventet at det store antall nybygg som blir tilført markedet det kommende året vil legge en demper på ratene i spotmarkedet.

I markedene utenfor Nordsjøen (Brasil, Vest-Afrika, Østen/Australia), har aktiviteten i kvartalet holdt seg på et stabilt godt nivå og omtrent som for 1. kvartal. Det er fortsatt forventninger om økt etterspørsel etter supplyskip i disse markedene. Nye behov for båttjenester må i stor grad dekkes ved å hente båter fra Nordsjøen. Om den forventede økning i etterspørselen blir stor nok til å ta unna det antall nybygg som kommer, vil en ikke få avklart før ut på vinteren.

AKSJONÆRFORHOLD
Aksjekursen har i løpet av kvartalet beveget seg mellom NOK 49,00 og NOK 39,50 og var ved utgangen av kvartalet NOK 39,50. Kursen pr. 30.06.01 gir en børsverdi på selskapet på ca. NOK 1,7 mrd. Antall aksjonærer er ca 1.800. Utenlandske aksjonærer eier ca. 8,3% av aksjene.

Styret

For rapport med tabeller, følg vedlagte link:

Abonner

Dokumenter og linker