FAR - Resultat 1. kvartal 2007

Farstad Shipping oppnådde i 1. kvartal driftsinntekter på NOK 685,1 mill. inklusiv gevinst ved salg av skip på NOK 140,1 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 330,5 mill. Resultatet etter skatt ble NOK 290,8 mill.
 
 
RESULTAT 1. KVARTAL 2007
Farstad Shipping oppnådde i 1. kvartal driftsinntekter på NOK 685,1 mill. (NOK 417,0 mill. i samme periode i 2006). Inntektene inneholder en gevinst ved salg av skip med NOK 140,1 mill. (ikke salg av skip i 1. kvartal 2006). Driftskostnadene for perioden ble NOK 276,4 mill. (NOK 223,5 mill.). Økningen skyldes flere skip i flåten og økte mannskapskostnader.
 
Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 330,5 mill. (NOK 124,9 mill.) etter at avskrivninger er utgiftsført med NOK 78,2 mill. (NOK 68,6 mill.).  Netto finans ble negativ med NOK 21,6 mill. (negativ NOK 10,9 mill.). Det er i kvartalet realisert valutagevinst med NOK 9,7 mill. (tap NOK 1,4 mill.). Videre er det inntektsført urealisert valutagevinst på NOK 13,9 mill. (gevinst NOK 23,1 mill.) knyttet til endring i selskapets langsiktige forpliktelser i valuta. Resultat etter skatt ble NOK 290,8 mill. (NOK 102,9 mill.). Konsernets kontantstrøm*) i perioden er NOK 373,2 mill. mot NOK 159,5 mill. for samme periode i 2006.
 
*) Kontantstrøm er definert som resultat før skatt + avskrivinger -/+ urealisert valutagevinst/tap vedr. selskapets langsiktige forpliktelser i valuta samt egenkapital i utenlandske datterselskaper.
 
 
FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR
I balansen pr. 31.03.07 utgjør rentebærende gjelds- og leasing forpliktelser til sammen NOK 4.595,0 mill. (NOK 3.691,9 mill. pr. 31.03.06). Selskapets rentebærende forpliktelser fordeler seg med 50,6 % i NOK, 25,9 % i USD, 19,5 % i GBP, 2,3 % i EURO og 1,7 % i AUD.  Rentebærende omløpsmidler utgjorde pr. 31.03.07 NOK 1.363,7 mill. (NOK 1.065,7 mill.).
 
Konsernets egenkapital pr. 31.03.07 er bokført til NOK 3.845,3 mill. (NOK 3.189,8 mill.) tilsvarende NOK 98,60 (NOK 81,79) pr. aksje. Bokført egenkapitalandel er 43,5 % (44,1 %). Farstad Shipping innhenter verdianslag på selskapets tonnasje to ganger i året, ved års- og halvårsskifter.  Det er således ikke innhentet nye megleranslag pr. 31.03. Basert på de megleranslag på skipsverdiene som ble innhentet fra 3 uavhengige meglere i januar 2007 er den verdijusterte egenkapitalen pr. aksje beregnet til NOK 177,95 (NOK 119,15). Disse tallene inneholder utbytte med NOK 3,00 (NOK 3,00) pr. aksje. Verdijustert egenkapitalandel er beregnet til 58,1 % (53,5 %). For nærmere informasjon om verdier pr. 31.12.06, vises til selskapets årsrapport for 2006.
 
Denne delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med dagens International Financial Reporting Standard (IFRS) og tolkninger, og den tilhørende standarden for delårsrapportering (IAS 34). Delårsrapporten er avgitt i tråd med de samme regnskapsprinsipper som er benyttet i siste årsregnskap.
 
FLÅTEN/BESKJEFTIGELSE
 
I 1. kvartal ble skipene AHTS Far Crusader (1983) og AHTS Far Centurion (1983) overlevert til nye eiere etter avsluttet kontrakt med Petrobras i Brasil. Salgene ga en salgsgevinst på NOK 140,1 mill.
 
 
AHTS Far Sound ble levert fra verftet i mars og har siden gått i spotmarkedet i Nordsjøen. PSV Far Spirit ble levert fra verftet i slutten av mars og gikk deretter til Angola for å påbegynne sin kontrakt med BP.
 
Selskapet har etter dette en flåte på 49 skip (27 AHTS, 22 PSV) og 10 skip under bygging (6 AHTS, 1 CSV, 3 PSV).
 
AHTS Far Scout har i hele perioden gått i spotmarkedet i Nordsjøen. Flåten for øvrig har hatt tilnærmet full beskjeftigelse med unntak av skip som er dokket i perioden. I alt 7 skip er dokket, mens for ett skip er det gjennomført en større oppgradering.
 
Kontraktsdekningen for Farstad-flåten er ca. 90 % for første halvår 2007 og ca. 60 % for andre halvår 2007. Kontraktsdekningen for 2008 er ca. 35 %. Tallene inkluderer ikke befrakternes opsjoner for forlengelse av enkelte kontrakter.
 
MARKED
Kvartalet har vært preget av høy aktivitet i alle markeder. Til tross for en nettoøkning av store og mellomstore supplyskip på ca. 15 % det siste året, er markedsbalansen for supplyskipsflåten fortsatt god.
 
Det forventes fortsatt økende etterspørsel etter tonnasje som skal støtte oljeaktiviteten offshore. Høy oljepris, oljeselskapenes økte fokusering på leteaktivitet, økt aktivitet subsea og en betydelig kontrahering av nye rigger er positivt for etterspørselen i vår næring. Det samme er det økende behovet for utskifting av eldre tonnasje. Det store antall skip under bygging skaper imidlertid en usikkerhet med hensyn til markedsbalansen fremover. Vi forventer at spesielt det store antall PSV som fortsatt er i ordre, vil måtte gi en korreksjon i markedet for denne type skip. Ratenivået for AHTS flåten forventes å bli godt også i tiden fremover, men den betydelige kontraheringsaktiviteten det siste halvåret gir grunn til økt bekymring på lengre sikt også når det gjelder AHTS.
 
 
AKSJONÆRFORHOLD
Aksjekursen har i løpet av kvartalet beveget seg mellom NOK 123,00 og NOK 149,00 og var ved utgangen av kvartalet NOK 149,00. Kursen pr. 31.03.07 gir en børsverdi på selskapet på ca. NOK 5,8 mrd.  Antall aksjonærer er ca. 1.400. Utenlandske aksjonærer eier ca.15,0 % av aksjene.
 
Ordinær generalforsamling vil bli avholdt i selskapets lokaler torsdag 10. mai. Styret foreslår et utbytte på NOK 3,00 pr. aksje (NOK 3,00 pr. aksje i 2006). Aksjen handles eksklusivt utbytte fredag 11. mai. Utbetaling av utbyttet forventes å finne sted 29. mai.
 
 
Styret
 
 
 
Kontaktpersoner:
Adm. dir.  Karl-Johan Bakken -    tlf.  90 10 56 97
Finansdir.  Torstein L. Stavseng -  tlf. 91 10 70 01
 
 
Tabellene kan lastes ned fra følgende link:

Dokumenter og linker